Vestre Hauger bolig og natthjem er en av 8 bemannede boliger i tjenesteområdet psykisk helse og rus i Bærum Kommune. De fleste beboerne hos oss har en ROP lidelse, og hovedutfordringen er rus.

Vi har 12 leiligheter rundt et tun og en base med personale hele døgnet.

Beboerne i boligen mottar miljøterapi, tjenester basert på individuelle vedtak etter søknad. Det kan være medisinsk tilsyn, bistand til praktiske gjøremål, hjelp til sosialisering og aktivisering. Tildeling og vedtak på bolig fattes av kommunens boligkontor, vedtak på helse- og sosialfaglige tjenester fattes av kommunens Tildelingskontor.

Det er fokus på relasjonsbygging, motivasjon og mestring, aktiviteter og bruk av MBT. Det legges vekt på skadereduksjon og rusmestring. Vi har tett samarbeid med DPS, LAR, fastlege og andre samarbeidspartnere.

Vi er aktive deltagere i drift av kaffevogna «Høl i CV`n» og har flere beboere som daglig er på «Jobben» i Sandvika drevet av Frelsesarmeen.

Boligen har i tillegg «Natthjemmet» med 4 senger, et lavterskeltilbud for dem som ikke har noe sted å tilbringe natten, samt ansvar for en «nødbolig» der Nav tildeler midlertidig bolig til de som av en eller annen grunn står uten bolig og som har krav på øyeblikkelig bo-hjelp. Brukere av både Natthjemmet og Nødboligen har primært en tilknytning til rus- og psykisk helse.

Boligen har en tverrfaglig kompetanse med sykepleiere, inkludert en fagutviklingssykepleier, vernepleier, barnevernspedagoger, sosialpedagoger sosionomer, psykolog og helsefagarbeidere. I tillegg er avdelingsleder sykepleier.

Avdelinger

Psykisk helse og rus