Vi er en liten avdeling i Bærum kommune, men med stor betydning. Enheten består av 6 leiligheter.

Fokuset ved avdeling Øverlandselva er å bistå beboeren med selv å oppnå mestring og kontroll i eget liv, med bakgrunn i prinsippene om empowerment og recovery.

Det er pasientene selv som er ekspert på sin egen situasjon. Personalet bistår blant annet ved å ta i bruk anerkjente kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder for å sikre at alle beboere mottar faglig forsvarlig, likeverdig og kunnskapsbasert behandling, hvor pasienten selv er involvert i alle ledd i prosessen. Dette for, å styrke nettverk, arbeid, familie og sosiale relasjoner, og for å øke mestring og redusere de negative konsekvensene ved psykisk lidelse og rus.

Psykiater fra spesialisthelsetjenester bistår med veiledning.  Som en del av det forebyggende arbeid benytter personalet teknikker og elementer fra terapeutisk mestring av vold, motiverende intervju, mentaliseringsbasert terapi, førstehjelp ved selvmordsfare og VERGE kurs.

Beboer gruppen er i hovedsak under 30, alle med ulike problemstillinger samt assistanse behov.

Beboerne mottar helsetjenester etter individuelle vedtak. Helsetjenestene utarbeides og tilpasses i tett samarbeid mellom beboer og primærkontakt, med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming hvor pasienten står i fokus. Det legges vekt på medbestemmelse.

Alle ansatte i tjenesteområdet skal ha en mentaliserende holdning. Dette mener vi er med på å gi bedre helsetjenester.

På avdeling Øverlandselva jobber vi etter ovenstående metode, har faste møtetider hvor vi øver på teknikk, metode samt det teoretiske.

Illness management and recovery, IMR implementeres høsten 2019

Samfunnsperspektiv

I tråd med tjenestestedets mål arbeides det kontinuerlig med å skape og opprettholde et godt samarbeid med lokalsamfunnet i tilknytning til avdeling Øverlandselva.

Recoveryperspektivet ved avdeling Øverlandselva betyr også at pasientenes plass i lokalsamfunnet er ett viktig fokusområde

Avdelinger

Psykisk helse og rus