KAD Rudsdalen BBS ligger 3,5 km fra Sandvika i et nyoppusset lokale på Gjettum.

Institusjonen er en sammensatt tjeneste og inneholder 4 differensierte behandlingstilbud, på totalt 12 senger. Institusjonen er bemannet hele døgnet.

Personalgruppen består av menn og kvinner, med ulik utdannelse, fra sykepleiere til miljøterapeuter. Det er krav til fagkompetanse i personalgruppen, og alle som arbeider på KAD Rudsdalen BBS har relevant utdannelse innenfor feltet. Det skal alltid være en sykepleier på jobb. Kollegagruppen er en positiv gjeng, som bruker mye humor og glede i arbeidsdagen.

Tre ansatte på KAD Rudsdalen er i utdannelse i basal Eksponeringsterapi (BET) i regi av BET Seksjonen Blakstad. Det arbeides med å implementere behandlingsmetoder innenfor BET i avdelingen, som skal brukes i det miljøterapeutiske arbeidet.

Vi har som målsetting å være foregangsavdeling innenfor digitalisering og teknologi. Vi har et moderne alarmsystem, samt elektronisk samhandling med innleggende leger og tildelingskontoret. Målet er å effektive helsetjenesten til innbyggerne i Bærum kommune.

De ulike behandlingstilbudene

Kommunale akutte døgnplasser (KAD):

Dette tilbudet retter seg mot pasienter med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblem. Her blir pasienter henvist fra fastlege eller legevakt. Hovedmålet her er å tilby et kort opphold i døgninstitusjon hvor fokuset skal være på pasientens mestring og ressurser.

Mottaksplasser:

Hovedmålet på disse plassene er å etablere og/eller iverksette riktig tilbud for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, og som ikke har egnet tilbud i kommunen ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.

Mestringsplass og mestringstelefon:

Mestringsplass

Dette er en brukerstyrt døgnplass hvor pasienter etter avtale kan legge seg inn for en kort periode. Kravet for bruk av en mestringsplass er at brukeren har en mestringsplan. I samhandling med denne plassen har man en mestringstelefon.

Mestringstelefon:

Dette er en telefon alle innbyggerne i kommunen kan ringe inn på for å håndtere utfordringer og psykiske lidelser. Telefonen er pliktig til å dokumenteres i innringers journal.

Langtidsplasser:

Dette er plasser uten tidsbegrensning, for pasienter med kjent psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og pasienten har en kjent somatisk tilleggslidelse.

Avdelinger

Psykisk helse og rus