Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, bolig med bemanning består av 9 boliger, fordelt på 8 avdelingsledere.

Det er fagutviklere tilknyttet alle avdelingene. Vi har ca 130 årsverk fordelt på ansatte med ulik fagbakgrunn: sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, og vi jobber i tverrfaglige miljø med fokus på fag, utvikling og innovasjon. Vi samarbeider tett med de andre tjenesteområdene for å utvikle gode brukerforløp.

Tjenesteområdet gir et bo-tilbud til innbyggere som strever med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, selvmords- og selvskadingstanker, voldsatferd og rusutfordringer.

Tjenesteområdet styres av nasjonale og lokale krav og forventninger. Som en del av Bærum kommunens Helse- og omsorgstilbud er vårt mål at innbyggerne skal motta effektive tjenester som bidrar til mestring for den enkelte på kort og lang sikt. Et kjernespørsmål i møte med våre pasienter er: «Hva er viktig for deg?». Vi ønsker å tilby individuelt tilpasset behandling som er kunnskapsbasert og har dokumenterbar effekt.

Prosjekter/aktiviteter 

Innovasjonsråd

I tråd med Bærum kommunes satsning på innovasjon og utvikling har tjenesteområdet valgt å etablere et eget innovasjonsråd. Rådet er en del av tjenesteområdets kvalitetssystem, rapporterer til kvalitetsutvalget og ledes av tjenesteleder. Tjenesteområdet mottok forøvrig innovasjonsmidler for 3(?) prosjekter våren 2019

Mentaliseringsbasert Miljøterapi (MBT)

er tjenesteområdets miljøterapeutiske rammeverk. Vi har etablert en MBT gruppe som jobber på tvers av avdelingene og som har et spesielt fokus på lederforankring, implementering og etterlevelse.

Hensikten med MBT er å fremme muligheter til læring, mestring og personlig ansvar og dette samsvarer god med kommunens og tjenesteområdets mål om selvhjulpenhet, mestring og læring

Lindelia bo- og behandlingssenter

er en ny avdeling og åpner for mottak av pasienter høsten 2020. Avdelingen vil bestå av 12 leiligheter, fellesareal, personalbase, møterom og kontorer. Tiltaket er spesielt tilrettelagt for mennesker med alvorlig og langvarig psykiske lidelser og/eller ruslidelser. To av boligene er tilpasset innbyggere med psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse med behov for tiltak hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9. Avdelingen vil ha heldøgns bemanning. Rekruttering planlegges fra våren 2020

Avdelingene

Psykisk helse og rus