Byggingen av Treklang, Oksenøya senter, er godt i gang og prosjektet er i rute. Oksen IL er etablert.

Treklang - Oksenøya senter- er det første og største prosjektet i kommunen der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme område. Det skal etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Forbildeprosjekt - viktige miljø- og klimagrep

  • Transportstrategien for Treklang tar utgangspunkt i et «omvendt transporthierarki» med prioritet for gange, sykkel og kollektivtransport.
  • Overvann skal i så stor grad som mulig håndteres i åpne løsninger med renner, fordrøynings- og infiltrasjonsmagasiner. Overvann skal, etter lokal fordrøyning på egen grunn, ledes til våtområdet i Fornebuparken.
  • Hele barnehagen og deler av bo- og behandlingssenteret vil ha grønne tak.
  • Byggene er prosjektert i energiklasse A og bygges i henhold til passivhusstandarden.
  • Miljøvennlig fjernvarme og -kjøling leveres med sjøvannsvarmepumper.
  • På taket av BBS og skolen vil det monteres solceller som leverer fornybar og lokal energi.
  • Byggene tilrettelegges for sirkulærøkonomi ved fokus på demonterbarhet.

Treklang/ Oksenøya senter  er et av Futurebuilts forbildeprosjekt.     

Oksen IL er etablert

Det nye idrettslaget ble etablert 2. februar 2020. Det er Oksenøya skole og foresatte som sammen bygger et breddeidrettslag med mange aktiviteter. «Vi gjør forskjellige ting, men vi er alle på samme lag».

- Oksen IL skal styrke elevenes opplevelse av tilhørighet og identitet, sier rektor Marianne A Ratvik. 

Fra byggeplassen

Fra byggeplassen til Oksenøya senter

På byggeplassen pågår graving, grøfting, sprenging, uttak av faste og løse masser, samt peling.

Bildet viser utgraving av flerbrukshall og trampoliner for turn.

Bildet viser utgraving av flerbrukshall og trampoliner for turn.

Bildet viser oppfylling av masse for fotballbanen.

Her foregår oppfylling av masse for fotballbanen.