Utvikling av Sandvikas sjøfront er en sentral byutviklingsoppgave for Bærum kommune. Prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront skal ut på offentlig høring.

Forslagene til overordnede prinsipper for det videre arbeidet, for å
sikre ønsket utvikling av Sandvika sjøfront og byen som helhet:

 1. Sandvikas sjøfront skal være allment tilgjengelig.
 2. Innbyggerne skal involveres i planprosessen.
 3. Biologisk mangfold skal ivaretas og styrkes.
 4. Trinnvis utvikling som sikrer helheten.
 5. Et prinsipp om en bymessig lokalvei legges til grunn for E18-planene.
 6. Flere og bedre lokale forbindelser mellom sjøfrontens delområder og Sandvikas øvrige bydeler.
 7. Sjøfronten skal styrke Sandvika som regional by og kommunesenter med gode rekreative tilbud.

Fjerning av E18 er et avgjørende grep for å kunne utløse byutviklingspotensialet som ligger i å koble Sandvika til fjorden.

Illustrasjon av Sjøfronten i Sandvika

Delområdene langs sjøfronten

Vika i Sandvika øst

 • Byutviklingen i Sandvika øst utvikles med vekt på en allmenning/offentlig byrom som henvender seg ned mot Sandviksbukta.
 • Det tilrettelegges for et fjordtorg med tilliggende urban brygge innerst i den kommende SandVIKA. 

Kadettangen

 • Bade- og strandparken bevares utfra dagens arealutstrekning. Ytre deler av Kadettangen opprettholdes som et område for aktivt friluftsliv.
 • Indre del av Kadettangen kan i samband med planene for E18 i tunell vurderes for byutvikling kombinert med tilrettelegging for aktiviteter innen idrett, kultur og friluftsliv.

Kjørbo

 • Kjørbo framstår som et framtidig utbyggingsområde med potensiale for transformering og høy tetthet.
 • Vegetasjonsbeltet langs Sandvikselva, parkområdet på Kjørbo og Bestemorskogen skal bevares og framstå som et sammenhengende rekreativt grøntområde med kyststi og stille uterom.

Lakseberget (se også egen sak om Lakseberget)

 • Utfyllingen ved Lakseberget skal være landfast og moderat– med en utfyllingsform og utforming som henvender seg både mot byen, Sandviksåsen og Sjøholmen - som muliggjør utvikling av et framtidig byområde.

Les om delområdene.

Les hele den politiske saken om Sandvika sjøfront.

De tre mulighetsstudiene om sjøfronten

Ekspertpanelets rapport