Forslag til planprogram omfatter området mellom Engervannet og Sandvikselva, og mellom jernbanen og Elias Smiths vei. Det omfatter altså området Viken fylkeskommune har ønsket å legge sitt hovedkontor.

Arbeidet med planprogram med byplangrep for området igangsettes nå fordi Viken fylke ønsker å bygge hovedkontor på Leif Tronstads plass 7.

- Dette er en strategisk riktig plassering fordi Sandvika er knutepunkt for regionen, en rolle som vil ytterligere forsterkes med Ringeriksbanen. Plasseringen i «hjertet» av Sandvika stiller samtidig krav til at en fremtidig utvikling bidrar til å bygge opp under eksisterende og fremtidige kvaliteter i området, sier Jannike Hovland, plansjef i Bærum.

I tillegg står området overfor stor forandring og utvikling fordi jernbanestasjonen skal utvides med to nye spor, noe som utløser blant annet behov for ombygging av dagens bussterminal.

Leif Tronstads plass 7

Formålet med planen

Formålet er å tilrettelegge for et attraktivt kommunesenter og et effektivt regionalt knutepunkt med stor tetthet og et attraktivt bymiljø med høy kvalitet i byrom, arkitektur og blågrønn struktur.

Sandvika skal være et attraktivt sted for næringslivet, samtidig som det skal bli et attraktivt sted å bo, med sentrumsfunksjoner. Det skal være enkelt og trygt å orientere seg gjennom et nettverk av forbindelser og møteplasser/byrom. Fremtidig utvikling skal sikre:
Gode bykvaliteter, gode bymessige sammenhenger og en utvikling av områdets naturverdier og blågrønn struktur

  • Tilrettelegging for en fremtidig transformasjon av bebyggelse i tråd med regional plan for areal og transport (fortetting rundt knutepunkt)
  • En fremtidig utvidelse av jernbanestasjonen med to nye spor nord for dagens stasjon
  • Fremtidig mulighet for ombygging og flytting av bussterminalen

Hensikten med planprogram med byplangrep er å sikre en helhetlig videreutvikling av området, legge til rette for fremtidige detaljreguleringer, og gi tydelige føringer for fremtidig planarbeid.

Planprogrammet skal behandles i Planutvalget før det sendes på høring. 

Les saken her.

Sandvika sentrum nord

Løkketangen omfattes også av planområdet.