Saker som kommer på høring:

  • Felles plan for Fornebuporten
    Omfatter eiendommene til Aker ASA, Telenor Arena, OBOS og Fornebu borettslag. Det er i KDP3 definert som et av sentrumsområdene på Fornebu, har nedgang til metrostasjon og
    er omgitt av hovedveiene inn til og ut av Fornebu.
  • Flytårnet - områderegulering
    Området består av felt avsatt til bolig, sentrumsformål, grønnstruktur og offentligtjenesteyting. KDP3 setter krav om felles planlegging – områderegulering for disse feltene. Sentrale avklaringer i reguleringen vil blant annet være lokalisering av offentlige funksjoner og tjenester i en bymessig kontekst, overordnede rammer for bebyggelsen – vern, arealbruk, struktur, funksjon og utforming og detaljering av struktur for gate-, park - og byrom.