Bærum kommune har startet arbeidet med Gate- og byromsplan for Sandvika.

Otto Sverdsrups plass

Hensikten med å byromsarbeidet er å utvikle prinsipper for bruk og utforming av gate- og byromsnettverket i Sandvika. Arbeidet starter opp sommeren 2020 og avsluttes innen sommeren 2021.

Ambisjonen er å legge til rette for en utvikling av gater og byrom som bygger opp under kommunens ambisjoner om en attraktiv by og byvekst, med tett involvering fra innbyggere.

Sandvika er byen i Bærum – et regionsenter, kommunesenter og lokalsenter. Byen står overfor store forandringer i årene framover. Det legges det opp til en økning i antall innbyggere fra dagens 6700 til over 20 000 frem mot 2040. For å møte den økte innbyggertettheten og for at Sandvika skal bli et attraktivt og trygt sted å bosette seg, bør nettverket av offentlig tilgjengelige gater, torg, parker og plasser styrkes og utvikles.

Følgende momenter vil bli fulgt opp i planen:

Bygge videre på Sandvikas gode kvaliteter

Det er investert mye og vil fortsatt investeres mye i oppgradering av byrom og gater i Sandvika de kommende årene. Oppgradering av Kadettangen og Elvepromenaden har gitt byen offentlige rom med høy kvalitet.

Møteplasser i Sandvika

I forbindelse med medvirkningsprosessen ByLAB Sandvika høsten 2019 kom det innspill fra brukere, både yngre og eldre, om behovet for gode møteplasser i Sandvika.

Styrke forbindelser

Gjennom ByLAB påpekte innbyggerne også behov for bedre forbindelser mellom de mange gode og attraktive stedene i Sandvika. Det ble pekt på manglende lesbarhet og gode forbindelser på tvers av dagens barrierer.

Lokal handel/næringsliv/kultur

Handel- og næringsliv bidrar til å skape en levende by. Sandvika har en lang tradisjon som kulturby med kulturinstitusjoner og arrangementer. Et sentralt spørsmål er: Hvordan kan bruk av byens gater kan bidra til å styrke den lokale handelen, lokalt næringsliv og kulturlivet? Det tas sikte på at planen skal fastlegge prinsipper for gate- og byromsnettverket som sikrer gode og attraktive forbindelseslinjer mellom bydelene og tilrettelegger for byliv og opphold.

For mer informasjon – ta kontakt med: