Statens vegvesen har nå igangsatt reguleringsarbeidet for etappe 2 av E18 Vestkorridoren: Ramstadsletta-Slependen. Spørsmålet i denne planen er hvordan overflaten skal utformes når E18 blir fjernet fra Lakseberget.

Hensikten med planforslaget om Lakseberget er å åpne for at kommunen kan etablere en ny sjøfront som sikrer kontakt mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden når E18 blir lagt i tunell under Sandvika. I dag er denne kontakten brutt av E18.

Det er også viktig å legge til rette for reetablering av biologisk mangfold i fjæra (tidevannssonen) i dette området. Området skal utvikles i etapper der Lakseberget i første omgang utformes som et maritimt område for rekreasjon for allmennheten med ulike former for sjøkontakt, møte-/aktivitetsplasser, service/servering.

Når E18 er fjernet fra overflaten kan det vurderes å åpne for noe byutvikling som både hensyntar Sandviksåsen og sikrer tilstrekkelig rom for en kyststi og fjordpark mot sjøen.

For kommunen er det derfor viktig å tidlig få en avklaring av hvordan en ny kystlinje i dette området vil kunne bli. Endring av kystlinjen kan muliggjøres ved å nyttiggjøre seg masser fra store samferdselsanlegg internt i Bærum.

Erfaringene fra Kadettangen viser betydningen av å ha en reguleringsavklaring tidlig. Områder som fremkommer gjennom utfylling, vil også trenge tid på å sette seg før det kan benyttes fullt ut.

Dagens situasjon

Planområdet ligger innerst i Sandviksbukta, sør for E18. Vanndybden varierer fra 3 til 11 m. Sjøarealet benyttes i dag til småbåthavn med ca. 700 båtplasser ved flytebrygger. Sjølinjen langs Lakseberget er preget av utfyllingsstein og betongkonstruksjoner for dagens E18.

Reguleringsforslaget foreslår at det langs Lakseberget skal (re-)etableres en strandsone som forbinder Sandvika øst med Sandviksbukta – og hvor kyststien skaper sammenheng og kobler Lakseberget på veien til Henie Onstad kunstsenter fra Sandvika. Det tilrettelegges for blant annet hovedsykkelvei, strandpromenade og småbåthavn.

Det foreslås en moderat landutvidelse ved Lakseberget basert på mulighetsstudien.

I Planutvalgets behandling 22. oktober ble følgende føringer lagt til grunn for utviklingen av Lakseberget og tas inn i bestemmelsene til 2. gangsbehandling:

  • Utformingen av området i strandsonen og under vann skal ha som hovedformål å legge til rette for reetablering av natur. Bestemmelsene i reguleringsplanen og kartgrunnlaget skal gjenspeile hovedformålet.
  • Planen skal legge særlig vekt på at planområdet utenfor fyllingen skal reetableres som naturlig habitat for laks og sjøørret.
  • Det skal etableres et overvåkningsprogram som følger opp tiltakene i sjø og på land.
  • Det må legges frem en egen plan for hvordan massene som skal tas i bruk ikke bidrar til å spre plast i havet.

Les mer om reguleringen av Lakseberget.

Jason Taylor