Denne saken handler om busstilbudet på Forneburingen, adkomstveier gange og sykling trafikkavvikling, samt parkering

Busstilbud på Forneburingen

Fra 8. august i forbindelse med åpningen av Treklang – Oksenøya senter starter Ruter nytt busstilbud langs Forneburingen. Tilbudet er viktig både for alle som har tilhørighet ved Treklang, og for beboere som ønsker å reise kollektivt fra Storøya og Oksenøya.

Dagens rute 31 vil starte ved Fornebu S og kjøre Forneburingen forbi Storøya og Oksenøya før den forsetter den vanlige ruten til Oslo. I første omgang vil bussen kjøre Dagny Bergersvei.

I rushtiden vil bussen kjøre hver 12.minutt og utenom rush hvert 24. minutt. Ruter vil følge nøye med på utviklingen og forsøke å tilpasse tilbudet til behovet.

Ruter opplyser at bussene allerede våren 2023 vil bli elektriske.

 

Rutetilbudet: Rushtids-avganger Utenom rushtid
Hverdager 06-23 Hvert 12. min (7-9/15-17) Hvert 24. min
Lørdager 10-18   Hvert 24. min
Søndag 12-18   Hvert 24. min
     

Utbyggingen på Fornebu innebærer at det allerede i dag bor nærmere 1 500 mennesker i nærheten av det nye busstilbudet og antallet er økende. I tillegg er det mange mennesker som daglig vil reise til og fra både skolene, barnehagene, idrettshallene og på sikt sykehjemmet. Busstilbudet vil være et viktig supplement til sykkel og gange og bidra til færre personbiler langs Forneburingen.

Adkomstveier for gange og sykling

Det vil komme nye gang- og sykkelveier ved Nansenparken, og på hver av sidene. Det vil gjøre det mulig for svært mange å bruke sykkel eller å gå til barnehage eller skole. 

Trafikkavviklingen ved Treklang

  • Det vil bli satt opp stopp-forbudtskilt på området langs hele Treklang for å forhindre kø og kaos i forbindelse med med av- og påstigning. 
  • Trafikkbetjenter vil være tilstede på to timer hver morgen for sikre god flyt og trygge forhold for barnehage- og skolebarn.

Parkering

Det blir etablert en midlertidig parkering der brakkeriggen står i dag. Det vil være svært få tilgjengelige parkeringsplasser på området.