Treklang - Oksenøya senter er et fremtidsrettet område med hensyn til miljø, energi og klima.

Det blir gode forbindelser for både gående og syklende på området, og med naturlig tilknytning til områdene og boligene i nabolaget på Fornebu.

Bussløsning på Forneburingen

Bærum kommune er i tett kontakt med Ruter slik at en bussløsning er på plass før skolestart. Nærmere informasjon om bussløsningen kommer i neste utgave av nyhetsbrevet.

Gange som transportform

Klimagassutslippene i Bærum skal ned med minst 65 prosent de neste åtte årene. Ambisjonen er at Fornebu skal være nullutslippssamfunn i 2027.  I samme tidsrom skal andelen personreiser med kollektiv, sykkel og gange vokse til 60 prosent.

Hva får folk til å velge å gå? Og hvordan utvikler vi byrom som Fornebu, slik at flere går? Førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og planlegging på NTNU Helge Hillnhütter har svar:

– Det er viktig å forstå at vi reagerer på de fysiske omgivelsene rundt oss når vi går. Omgivelsene påvirker hva vi føler og hvor langt vi er villige til å gå, sier Hillnhütter.

Hvis veien oppleves som kjedelig og lite stimulerende, vil mange gå kortere eller la være å gå når de skal forflytte seg. Attraktive, urbane og varierte byrom gir på den andre siden positive følelser.

– I områder som er tilpasset fotgjengere er folk villige til å gå 70 prosent lengre enn i bildominerte områder. Vi velger også oftere å gå hvis turen har flere formål og vi for eksempel kan handle på veien, sier Hillnhütter.

Foreldre trille barnevogn

Utvikling gir nye muligheter

– Flere steder i Bærum jobber vi med å planlegge for kortreiste liv. Det gjør vi blant annet ved å tilrettelegge for lokalisering av viktige funksjoner innenfor gang- og sykkelavstand, og konsentrere utbygging rundt knutepunktene. Stedsutvikling gir spennende muligheter til å tenke nytt rundt reisemåter, sier kommunaldirektør for samfunn, Arthur Wøhni.

– Vi snakker ikke så ofte om å gå, men gange er en viktig måte å reise på i et miljø og klimaklokt bærumssamfunn. Gange fører ikke til klimagassutslipp og krever ingen teknologi– og er god trim! Sier Wøhni.