Minner om at e-postadressen osu@baerum.kommune.no kan benyttes til å stille spørsmål. Du får svar, og vi publiserer svarene løpende på denne nettsiden.

30.11.20 Bedre gjennomføringskraft

Spørsmål:

Hvorfor har vi dårlig gjennomføringskraft i dag og hvordan vil ny organiseringen forbedre dette?

Svar:

Arbeidsgruppene som jobbet med å identifisere utfordringer og foreslå tiltak våren 2020 pekte blant annet på flere strukturelle årsaker, som er til hinder for gjennomføringskraft i utviklingsprosjekter. For å imøtekomme dette blir utviklingsressursene samlet i ny organisering og det tilrettelegges for bedre koordinering og prioritert av innsatsen.

30.11.20 Informasjon til organisasjonen

Spørsmål:

Har resten av organisasjonen Bærum kommune fått informasjon om OSU 2020 og i så fall hva er det informert om? 

Svar:

Det er informert ut til alle ledere i Bærum kommune via lederinformasjon på Yammer. Det er sammen informasjon som er gitt på OSU Fellesmøter. Videre er video med Kommunedirektørens omtale av OSU2020 publisert og tilgjengelig for hele Bærum kommune.

27.11.20 Samspillet

Spørsmål:

Hvorfor sier dere at samspillet, spindelvevet "bak" boksene og "veven" er viktige grunner for omorganiseringen? Dere har jo først og fremst lagt boksene, og sier at alt det "andre" (les: spindelvevet bak boksene) kommer etterpå?

Svar:

Bakgrunnen for omorganiseringen er først og fremst endringer i behov, krav og føringer rundt oss (Omstilling 2024, HP etc). Justert organisasjonmodell er en justering for å tilrettelegge for at vi skal kunne nå det nye ambisiøse målbildet for OSU. Men, justert organisasjonsmodell vil ikke kunne bidra til det alene, dersom vi ikke endrer måten vi jobber og samspiller på.

20.11.20 Om Eiendom

Hvorfor holdes Eiendom i stor grad utenfor omstillinger i forbindelse med OSU2020?  

  • Eiendom er "holdt utenfor" ettersom det ikke foreligger noen hensiktsmessig justering relatert til oppnåelsen av målbildet. Selv om Eiendom ikke berøres av noen formell organisasjonsendring i fase 1, så vil de bli berørt på lik linje med resten av OSU i fase 2, når man skal se på hvordan man jobber sammen på tvers, og i team. Eiendom er bl.a. mye involvert i både HP og LDIP-prosessene, og blir helt sikkert en del av tverrfaglige team også når det gjelder behovsavklaring i Utvikling.
  • Videre vil prosjekt som tidligere er opprettet for å se på håndtering av ulike driftstjenester (Facility Management) bli en del av arbeidet i hovedfasen.

 

12. 11.2020 Arbeidsoppgaver

Spørsmål:

Tar de som blir flyttet med seg sine arbeidsoppgaver, slik at de som blir igjen i området/avdelingen ikke får arbeidsoppgavene i tillegg til eksisterende oppgaver?

Svar:

Ja. Ingen medarbeidere vil få endring i sine arbeidsoppgaver i denne omgang

12.11.2020 - Konsekvenser av ny organisering

Spørsmål: 

Hvilke konsekvenser har den nye organiseringen for medarbeiderne? Overtallighet, nye oppgaver, kompetanse og opplæring, ivaretakelse og inkludering?

Svar: 

  1. Det blir ingen overtallighet. Alle får plass i ny organisering. Der enheter deles opp, så vil team, roller og stillinger flyttes over slik at ingen medarbeidere får endring i sine arbeidsoppgaver i denne omgang.
  2. Når det gjelder ivaretakelse og inkludering så vil det planlegges aktiviteter som tilrettelegger for gode overganger til eventuelle nye områder. Disse vil nærmeste leder orientere om, i tillegg til nyhetsbrevene. Kom gjerne med innspill på hvilke typer aktiviteter som kunne vært ønskelig OSU@baerum.kommune.no

12.11.2020 organisasjonsmodell og målbilde

Spørsmål:

Synes organisasjonsmodell så langt henger godt sammen med målbildet!

Svar:

Så bra! Det har vært jobbet grundig med felles forståelse av målbildet i forkant og underveis i prosessen med å utarbeide skisser til ny organisasjonsmodell. Det har vært parallelle prosesser i direktørgruppen, ledergruppene i OSU, samt MBMene

12.11.2020 MBM og AMuer?

Spørsmål: 

Hvorfor skal man ha MBM og AMUer når dette allerede er bestemt?

Svar: 

Ny organisasjonsmodell er ikke bestemt. Det har vært omfattende prosesser tilknyttet utarbeidelse og beskrivelse av to ulike skisser. Utvalgte fagressurser, samt hovedtillitsvalgte og koord.hovedvernombud har deltatt i å beskrive og vurdere begge skissene. Direktørgruppen har diskutert begge og foretrekker foreløpig den modellen som ble presentert på fellesmøtet 11.11. De ønsker nå både faglige og arbeidsmiljømessige innspill og risikovurdering i forhold til begge skissene. Det kan medføre endringer i den modellen som legges frem til drøfting i AMU og MBM.

12.11.2020 Eierskapet Prosjekt-, program- og porteføljemetodikk

Spørsmål:

I dag ligger eierskapet til Prosjekt-, program- og porteføljemetodikk, samt verktøyet Prosjektportalen hos Strategi og utvikling. Har dere gjort dere noen tanker om hvor dette vil ligge under ny organisering?

Svar:

Det er ikke avklart enda

06.11.20 Involvering

Spørsmål:

Når og hvordan vil brukerne våre involveres?

Svar:

I fase 2 skal vi jobbe med å konkretisere og iverksette nye arbeidsmåter og sørge for at vi sammen når målene vi har satt oss i det nye målbildet. I denne fasen er det naturlig å involvere brukerne. Nøyaktig hvordan er ikke planlagt i detalj enda. Her må alle enhetene bidra, både med planlegging og gjennomføring av brukerinvolvering.

06.11.20 Etter iverksetting

Spørsmål:

Hvordan blir oppfølging etter iverksetting, blir det justeringer/kontinuerlig forbedring, og blir det gevinstmåling?

Svar:

I fase 2 skal vi jobbe med å konkretisere og iverksette nye arbeidsmåter og sørge for at vi sammen når målene vi har satt oss i det nye målbildet. Arbeidet i fase 2 vil også følges opp helhetlig i en god periode fremover. Hvordan gevinster og effekter skal måles og følges opp er ikke endelig avklart. Kontinuerlig forbedring ligger som en forutsetning i det nye målbildet for OSU.

06.11.20 Om modell

Spørsmål: 

Hvordan ser skissene for justert org. modell ut?

Svar:

Direktørgruppen har valgt å ikke publisere begge skissene, ettersom de er i prosess og vil endres underveis. Når direktørgruppen har vurdert og valgt den skissen de ønsker å detaljere ytterligere (9.11), så vil den presenteres for alle medarbeidere og det vil legges opp til medvirkningsprosesser. Skissen vil presenteres på fellesmøte 11.11. kl 12.

06.11.20 Om fagressurser

Spørsmål:

Jeg ser på planen at det i Uke 45​, dvs denne uken, skal gis innspill fra «Fagressurser fra enheter i OSU» på skissene for justert organisasjonsmodell, og innspillene er en del av grunnlaget når direktørgruppen velger hvilket alternativ de ønsker ytterligere detaljert og vurdert.

Hvilke fagressurser er dette? Jeg kan ikke se å ha fått henvendelse om hvem som ev kunne deltatt? Hvordan har utvalget foregått til dette?

Svar:

I arbeidet med justert organisering av OSU har det blitt utviklet to alternative hovedskisser til organisasjonsmodell. Det er satt ned en gruppe med fagressurser, samt hovedvernombud og hovedtillitsvalgt, som skal beskrive nærmere organiseringen i disse skissene. Innspillene fra denne arbeidsgruppa er en del av grunnlaget nå OSU direktørgruppe skal vurdere og velge hvilken av disse skissene, som det skal arbeides videre med.

Arbeidsgruppen består av:

Tom Steen, HR​
John Olala Omollo, Økonomi og virksomhetsstyring​
Magnus Skjelmo Kristiansen, Strategi og utvikling​
Jenitha Thavanathan, Digit​
Gøril Wang Larsen, Hovedvernombud​
Joe Christian Lie, Hovedtillitsvalgt Akademikerne​

Arbeidet fasiliteres av: Karianne Fjelstad (strategi og utvikling), Tom Daniel Sunde (KPMG) og Magne Næsje (KPMG)

Deltagerne er valgt av direktørgruppen for OSU. Arbeidsgruppen har i tillegg til å detaljere skissene til ny org.modell vurdert punkter vi må være ekstra oppmerksom på, samt hvilke muligheter en evt endring kan gi. I tillegg til denne arbeidsgruppens vurdering, så vil alle MBMene i OSU gjennomføre en faglig og arbeidsmiljømessig risikovurdering av den skissen direktørgruppen velger å detaljere ytterligere.