Denne arbeidsgruppen har sett på hvordan OSU best kan være pådriver for å videreutvikle kommunens tjenester.

Arbeidsgruppens anbefalinger er i åtte hovedpunkter:

1. Prioritere å etablere felles grunnmur og felles grunndata. Hensikten er  å øke kvaliteten på basisen før en går løs på å videreutvikle andre systemer/løsninger. Her bør en hente erfaring fra kriseriggen i pandemiarbeidet og sette sammen tverrfaglig team og tilstrekkelig ressurser for rask gjennomføring.​

2. Tydelig og enhetlig prioritering av all utviklingsaktivitet på tvers av OSU. Det innebærer:

  • Initiativ/tiltak som en enhet mottar må løftes inn på OSU-nivå for prioritering før igangsettes.​
  • Forbedre ressursstyring/-tildeling prosessen bl.a. gjennom å dedikere ressurser til utviklingsaktivitet (noen få parallelle) og dermed redusere ansvaret deres tilknyttet drift/leveranse og/eller akseptere lavere kvalitet en periode​
  • Forstå behovet tydeligere før vi setter i gang med prosjekter. Ved kjent behov, hoppe rett i testing!

3. Øke bruk av smidig metodikk/sprints hvor en har sterkere brukerfokus i forhold til sluttbrukerne. Bruke erfaringer fra Covid- 19 perioden (eks. smittesporing og –utstyrprosjekt): raske beslutningsprosesser, korte prosjektløp, autonome grupper, høyt eierskap..  ​

4. OSU bør jobbe mer ute på tjenestestedene, for å sikre brukerblikket, være relevante og koble utvikling tettere mot driften. (70-20-10 prinsippet) ​

5. Behov for lederutvikling som omfatter prioritering, ansvarliggjøre ledere (bl.a. for å sikre koordinering på tvers; ETT Bærum) og (toveis) kommunikasjon​

6. OSU bør  jevnlig kommunisere til hele organisasjonen topp 5 utviklingsinitiativ ettersom organisasjon ikke er godt nok kjent med dagens prioriteringer​

7.  Etablere et tverrfaglig innsatsteam som får mandat til å kartlegge OSU-medarbeideres kompetanse for å sikre at OSU bemanner utviklingsinitiativer ut fra ressursers kompetanse, og avklare tilnærming rundt mangler/gap (e.g. skal dette hentes i markedet eller ansettes?)​

8. Gjennomføre vurdering om Bærum kommune har nødvendig akademisk kompetanse til å møte de digitale utfordringene og dermed sikre at en bygger opp riktig kompetanse og den rette organiseringen for å imøtekomme fremtiden og for å unngå en avhengighet av unødvendig kostbar ekstern konsulentbistand.

Les hele rapporten her.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har bestått av: Stig Roar Wigestrand og Tom Steen (HR), Geir Alexander Talseth og Jenitha Thavanathan (DigIT), Gry Samuelsen (Virksomhetsstyring & økonomi), Ellen Wefald og Karianne Fjeldstad (Strategi & utvikling). Fra organisasjonene og vernetjenesten har Joe Christian Lie, Yngve T. Ludvigsen og Gøril Wang Larsen deltatt.