- Vi takker alle som har deltatt i arbeidsgruppene for mange gode og spennende innspill. Det er absolutt mye å ta tak i her, sier Bente RH på vegne av direktørgruppen i OSU. Et gjennomgående trekk er at alle ønsker mer samarbeid.

Innspillene fra arbeidsgruppene er nå levert og i dagens nyhetsbrev finner du presentasjonene fra hver av de tre gruppene: Drift, Prioritering og Utvikling.

- Jeg vil særlig trekke frem etablering av et porteføljekontor slik at vi kan styrke prioriteringen av utviklingsprosjekter i kommunen. En satsing på dette kan bidra til mer helhetlige prioriteringer på tvers av politikk og fagområder, og større åpenhet om prioriteringene, sier Bente.

Utviklingsgruppen trekker frem de positivene erfaringene fra Covid- 19 perioden (eks. smittesporing og –utstyrprosjekt). Arbeidet har vært preget av raske beslutningsprosesser, korte prosjektløp, autonome grupper og høyt eierskap.

- Organiseringen av fellestjenester på tvers har bidratt til stødige leveranser og mye nyutvikling. I disse dager er e-bookingsløsning for testing på plass på rekordtid – en forbilledlig prosess, slår Bente fast.

Direktørgruppen i OSU – skal nå beslutte veien videre for OSU2020. - Et viktig spørsmål vi må stille oss, er om de tiltakene og grepene som er forslått av arbeidsgruppene, er tilstrekkelig for å møte de utfordringene Bærum kommune står overfor, sier Bente.

I neste fase vil vi invitere medarbeidere til innspill og kommentarer til arbeidsgruppenes arbeid. Mer om dette i neste nyhetsbrev som kommer allerede til uken.