Er det verdt å engasjere seg - eller er alt gitt på forhånd? Dette er typiske spørsmål mange stiller seg i endring og omstilling. 

- La meg slå fast: Det er ingen fasit for OSU 2020. Det er ingen skjult agenda, sier Bente. Vi skal ha en hensiktsmessig organisering, for å møte morgendagen.

- Hva er DigIT i morgen, HR, Strategi og utvikling,.... Hva er OSU i morgen? Dette er spørsmål vi skal stille oss, og vi skal finne svarene sammen, sier Bente.

Som vi skrev i forrige nyhetsbrev innebærer OSU 2020 at vi må se nærmere på organiseringen i OSU, i tillegg til å se på hvordan oppgavene henger sammen og hvordan vi med å flytte på oppgaver kan få bedre effekt.

Involvering

Mandag 19. oktober var det OSU 2020-workshop for ledergruppene samt  tillitsvalgte og vernetjeneste for OSU - tilsammen rundt 70 deltakere.(!) Workshoppen handlet om å konkretisere målbildet. Oppsummeringene fra workshoppen med konkretisering av målbildet kan du lese i dette nyhetsbrevet.

- Vi skal gjennomføre OSU 2020 skritt for skritt: Vi har involvert ledergruppen i OSU, vi har involvert MBM, vi har nå involvert de ulike ledergruppene, - og slik skal vi fortsette å bredde ut involveringen til medarbeiderne. 

Kartlegging

Det arbeides som nevnt med å vurdere alternativer for endret organisering av OSU. Derfor pågår det nå en kartlegging av alle enhetene. Denne kartleggingen gjennomføres for å sikre et godt informasjonsgrunnlag i arbeidet med å vurdere ny organisering.

I dette nummeret av nyhetsbrevet kan du se teamet som bistår ledergruppen med gjennomføringen av OSU 2020, vårt nye kontaktpunkt slik at du kan gi tilbakemeldinger og innspill.

Hva kjennetegner en god organisering av OSU? I dette nyhetsbrevet kan du se en første presentasjon av designkriteriene som ligger til grunn for gjennomgangen. Disse vil bli nærmere beskrevet i neste nyhetsbrev.