Hovedfasen i omstillingsprosjektet er nå i gang. Det vil si at det er nå vi skal finne ut hva som må endres for å nå målbildet.  

Hensikten er å komme frem til  tjenester som oppleves som gode og brukervennlige for ledere, medarbeidere og ikke minst innbyggere i kommunen.  

Lederne i OSU arbeider med lister over tjenester som har forbedringspotensial. Disse listene blir prioritert slik at de tjenestene som er enklest å forbedre OG har størst effekt for brukerne kommer øverst.  

Raske løsningsforslag og tidlig test mot brukerne 

Når arbeidet skal i gang settes det sammen tverrfaglige grupper som på kun tre uker jobber frem et forslag til forbedret tjeneste eller prosess. Denne løsningen testes så på noen utvalgte grupper av brukere.  

Dersom man ser at løsningen fungerer, jobber gruppen videre med denne, mens dersom man ser at det ikke fungerer, må man justere løsningsforslaget, eller gå tilbake og starte prosessen på nytt. Uansett vil man ikke ha tapt mye tid, fordi man i utgangspunktet bare har brukt tre uker på forslaget.  

På denne måten kan man raskt se hvilke forbedringsforslag og løsninger som fungerer og hvilke som ikke fungerer. Man avdekker forbedringspotensial på et tidlig tidspunkt, og tester løsninger på brukere tidlig, for å se om man er på riktig vei.  

Hvem skal delta? 

Arbeidsgruppene vil bestå av et utvalg av personer som har kompetanse på det aktuelle området. Gruppene er små for å ikke å legge beslag på for store ressurser, og for å sikre fremdrift. Derfor vil ikke alle kunne delta samtidig, så om du har meldt deg til innsats, og ikke hører noe i denne omgang, kan det hende du ikke blir involvert før senere i prosessen. Nyhetsbrevene vil gi jevnlige oppdateringer om hva som skjer i arbeidet.