Hovedgrep i justeringen 

Den justerte organiseringen av OSU kjennetegnes av følgende grep: 

 • Administrative fellestjenester samles i et kommunalsjefområde. Hensikten er å tilrettelegge for bedre å kunne utvikle smarte og effektive administrative tjenester, med blant annet standardiserte prosesser og en-vei-inn, beskrevet i mål 1 i målbildet. 
 • Utviklingsressurser samles og legges sammen med porteføljestyringsfunksjonen i eget kommunalsjefområde. Samling og prioritering av prosjektressurser setter oss i stand til å i større grad skape effekter og realisere gevinster, i tråd med mål 2 i målbildet.  
 • Virksomhetsstyringsfunksjonen styrkes og tydeliggjøres i eget kommunalsjefområde; Styring og analyse. De ulike fagmiljøene innenfor virksomhetsstyring samles (økonomi, sikkerhet, strategi mm.), som muliggjør mer helhetlig virksomhetsstyring, med deling av beste praksis, jf. Mål 3 i målbildet. 

Les hele beskrivelsen av den justerte organisasjonen. Beskrivelsene av enhetene følger følgende disposisjon:

 • Endring: Informasjon om organisasjonsenheten er videreført som den er i dag, om den er ny, eller vil opprettes som en del av fase 2.  
 • Rolle: Overordnet hva organisasjonsenheten er til for å gjøre.  
  Oppgave: Hvilke hovedansvarsområder og -oppgaver i organisasjonsenheten.  
 • Grensesnitt: De sentrale grensesnitt mot andre enheter. 
 • Endringsagenda: Retning for videre utvikling av organisasjonsenhet.  

Føringene som ligger til grunn

Følgende føringer ligger til grunn for justering av organisasjons-strukturen i OSU.  

 • Som hovedregel flyttes hele organisatoriske enheter. Det vil si at mesteparten av de ansatte vil tilhøre den samme organisasjonsenheten, eksempelvis «Regnskap», som før justeringen, men med endringer i sammensetningen i kommunalsjefområdet. 
 • Enheter som flyttes vil som hovedregel legges på samme organisatoriske nivå.
 • Der enheter deles opp, så flyttes team/roller/stillinger slik at ingen medarbeidere vil få endring i stillingens hovedpreg i fase 1. 
 • For de fåtall medarbeidere som ikke flyttes som en samlet organisasjonsenhet, vil man derfor fortsette med sine eksisterende oppgaver en tid fremover i fase 2.  
 • Det er ingen overtallighet, og alle vil få plass ved iverksettelse av ny organisering.