Språk og kommunikasjon, livsmestring og digital barnehage er satsingsområdene i den nye kvalitetsplanen for barnehagene i Bærum.

Jente i oransje kjole løper inne i en barnehage

«Lek og læring – rammeverk for kvalitet i bærumsbarnehagen» skal gi rammer for alt arbeidet som gjøres i barnehagene i Bærum.

Kvalitetsplanen er laget med utgangspunkt i «Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver», «Barnehagemelding 2015-2025» og «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035».

Alle barnehager i Bærum, kommunale og private, har deltatt i arbeidet med å lage ny kvalitetsplan.

Kvalitetsplanen skal:

  • Gi retning for utvikling av det pedagogiske arbeidet i den enkelte barnehage
  • Være til hjelp for å få et likeverdig og enhetlig barnehagetilbud i alle barnehagene i Bærum
  • Bidra til en tydelig sammenheng mellom barnehagenes pedagogiske arbeid og Bærum kommunes prioriteringer og satsingsområder.

Satsingsområder

Den nye kvalitetsplanen gjelder fra 2019. Satsingsområder er:

  • Kommunikasjon og språk
  • Livsmestring
  • Digital barnehage.

Kommunikasjon og språk

Skal sikre god språkutvikling hos barna. Språkutvikling handler om å lære å bruke språket som verktøy i samspill med andre, og for utvikling av ferdigheter og kunnskaper. Barnehagene skal være bevisste på at kommunikasjon og språk påvirker, og påvirkes av, alle sider ved barnets utvikling.

Livsmestring

Handler om både fysisk og psykisk helse. Barns ulike erfaringer i oppveksten betyr mye for hvordan de klarer seg senere i livet. Å arbeide med barnas livsmestring i barnehagen innebærer å hjelpe barna til å utvikle ferdigheter og kunnskaper som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på best mulig måte. I barnehagen vil dette bety å gi barna mestringsopplevelser og støtte slik at de opplever omsorg, trygghet og trivsel.

Digital barnehage

Skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Å bruke digitale verktøy skal inngå i det pedagogiske arbeidet. Satsingen skal både styrke barnas digitale kompetanse og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Personalet skal utøve digital dømmekraft rundt ting som nettvett, personvern og opphavsrett.  

Kvalitetsplanen for bærumsbarnehagene må ses i sammenheng med kvalitetsplanen for skolen, «Bedre læring – rammeverk for kvalitet i bærumsskolen». Sammen skal de bidra til et helhetlig opplæringsløp.

Gå til nettsidene for barnehage i Bærum kommune