Resultatene fra Bærum kommunes Ungdomsundersøkelse 2019 viser at bærumsungdom trives godt, er fornøyd med foreldre og har fortrolige vennskap. Ungdom i Bærum er også betydelig mer fornøyd med lokalmiljøet sitt enn landsgjennomsnittet.

Hensikten med ungdomsundersøkelsene er å bli kjent med, og kartlegge, ulike sider ved ungdommens livsstil og levekår. Dermed øker kunnskapen og forståelsen av hvordan unge har det. Resultatene skal brukes i et systematisk arbeid for å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for unge.

– I oppfølgingen av undersøkelsen vil kommunen både satse på konkrete tiltak i skolene og skolehelsetjenesten, og på forskning om robusthet og psykisk helse blant barn og unge, sier skolesjef Siv Herikstad.

Åpenhet om psykisk helse og forventningspress

29 prosent av jentene oppgir i undersøkelsen at de opplever slit, bekymring, har følt seg ulykkelig eller følt håpløshet, mens kun 11 prosent av guttene oppgir det samme.

– Årsakene til dette er flere og sammensatte, men mange unge forteller om et høyt forventningspress både fra seg selv og fra andre, sier Merethe Dypfest Holst som er tjenesteleder for Helsetjenester for barn og unge i Bærum. 

– Dette er høyt prioritert i kommunen. Både skolen og helsetjenesten gjennomfører tiltak for å legge til rette for at barn og unge utvikler robusthet for å dempe press og stress, sier skolesjefen.

Blant kommunens tiltak er Robust-programmet, skolehelsetjenestens helsesamtaler, psykologisk helsehjelp på 8. trinn og arbeidet til psykiatrisk helseteam.

Forbruk av rusmidler

Ifølge undersøkelsen har de færreste elevene på ungdomsskolen vært beruset, men antallet øker mot slutten av ungdomsskolen. Få ungdomsskoleelever oppgir at de har erfaringer med hasj og marihuana, men sammenlignet med tidligere ungdomsundersøkelser har vært en liten økning det siste året.

– Dette er bekymringsfullt og det viser oss at vi må fortsette å jobbe med å forebygge rus sammen med foreldre og ungdommen selv. Vi må bevisstgjøre ungdom på skadevirkningene av rus og ikke minst på de uønskede hendelsene som oftere skjer i ruspåvirket tilstand, sier Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak koordinator Mari Grova Oppedal.

Ungdomsundersøkelsen er gjennomført av Kompetansesenter rus -  region øst (KoRus-Øst). I Bærum deltok 4 138 elever fra ungdomstrinnet i undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 90 prosent. Hensikten med undersøkelsen er å gi kommunen hjelpemidler til å utforme en god ungdomspolitikk i samarbeid med ungdommen.