Litt kortfattet informasjon om bemanning, gjenåpning og tiltak for sårbare barn og unge.

Vi er i den gledelige situasjon at det ikke er smittede ved våre helse- og omsorgstjenester, hverken blant pasienter og medarbeidere. Siden 12 mai har det påvist kun tre nye smittede i Bærum, og det er til sammen 423 som har fått påvist covid-19.

I dag er vi i grønn fase.

Selv om smittetallet er lavt, er det fortsatt behov for å videreføre tiltak som teststasjon, koronatelefon og smittesporing. Det krever betydelig bemanning.

For i størst mulig grad å unngå omdisponeringer, arbeider vi nå for å skaffe sommervikarer og til høsten rekruttere eksternt. Men uansett vil vi trenge egne ansatte til noen av oppgavene. Og skulle smittesituasjonen endre seg vil vi igjen måtte måtte gjøre tiltak for å øke bemanningen.

Vi har sett på mulig utvikling av smitte, og laget bemanningsplaner for ulike beredskapssituasjoner.

Beredskap

Beredskapssituasjonene overfor krever bemanning til:

 • Koronatelefon og e-post
 • Smittesporing – Folkehelsekontoret
 • Teststasjon Fornebu
 • Legevakt 1161117/Legevakt (døgnkontinuerlige tjenester)

I tillegg er det utarbeidet planer for døgntilbud innen pleie og omsorg, blant annet  hvilke steder som kan ta imot smittede fra sykehus eller hjemmefra.

Gjenåpning av tjenester

De fleste er tjenester er gjenåpnet. Vi har etablert en fast prosedyre hvor ansvarlig for tjenesten har lagt frem plan for gjenåpning, som har vært forelagt kommuneoverlegen og pandemigruppe og administrativ gruppe i forhold til behov for omdisponerte. Kommunedirektøren har til slutt godkjent gjenåpningene. Noen med nødvendige smitteverntiltak. Oversikt over smittetall og gjenåpning finner du her.

Sårbare barn - sommertiltak 2020

Under vises til de foreslåtte tiltakene/aktivitetene og status i arbeidet med å få disse på plass, jf. de fem innsatsene:

 1. En til en-oppfølging av enkeltbarn og unge gjennom sommerukene (telefon, chat, med mer).
  Lagt plan for oppfølging av de barna som trenger det.
 2. Sommeraktiviteter for barn og unge hvor foreldre har utfordringer med å følge opp barnas fritid. Det skal gis tilbud ved skolene til elever ved 1-4 klassetrinn som har behov for det.

  I tillegg mer individuelt tilrettelagte opplegg.

  Også aktiviteter i regi av frivillige og kommunen. Fast telt på Kadettangen med voksne tilstede og mulighet for aktivitetstilbud.
 3. Dagaktiviteter for barn med omfattende tilretteleggingsbehov og hvor det har vært få avlastningstilbud gjennom covid 19- situasjonen.
 4. Sommerjobb for ungdom
 5. Forkurs for elever i risiko i overgangen 10. trinn-vgs
       - livsmestring- og motivasjonsstrategier
       - basisfagkurs