Planene for et nærmiljøsenter på Ballerud legger opp til en barneskole med fire paralleller, flerbrukshall og barnehage for 150 barn.

Det er behov for en ny barneskole sør i østre Bærum. Formannskapet vedtok 27. mai at det skal etableres en skole med fire paralleller og flerbrukshall på Ballerud. Det skal også bygges en barnehage for 150 barn.

Området skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet med mål om en svært høy andel gående og syklende. Den nye skolen vil korte ned skoleveien for nesten alle elever og flere vil derfor kunne gå og sykle til skolen.

Muligheten for en «Kiss & ride»-sone langs Gamle Drammensvei skal utredes. Her kan foreldre slippe av barn som skal på skole eller benytte flerbrukshall, og så kan barna gå det siste stykket.

En eventuell rushtidsbom ved Gjønnesveien skal også utredes.

Ballerud

Veien videre

Optimalisering av skolen og barnehagen, og utredning av ulike konsepter, vil bli gjennomført parallelt med behandlingen av områdeplanen.

Til den videre politiske behandlingen skal man se på de grøntområder som grenser mot uteområdene, og i hvilken grad de kan brukes av barna mens de er i barnehagen og barneskolen.

Planene legger opp til at området skal stå klart til skolestart 2025.

Her kan du lese hele den politiske saken