For å sørge for at beboernes sosiale liv begrenses i minst mulig grad, skal det legges til rette for besøk. Bærum kommune følger nasjonale smittevernråd for besøk. Omsorgsboligene er i utgangspunktet ikke omfattet av de nasjonale retningslinjene, men Bærum kommune benytter de samme rådene for disse.

Hva gjør vi ved påvist smitte hos beboer eller ansatt? 

Du kan ikke komme på besøk dersom:

 • Du har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene.
 • Du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.
 • Du er isolert på grunn av bekreftet smitte av covid-19, eller mistanke om smitte.
 • Du er i nærkontakt-karantene.
 • Du har pleiet, behandlet eller tatt prøver av en person med bekreftet smitte (uavhengig om det er blitt brukt smittevernutsyr) i løpet av de siste 10 dager.

Besøk etter utenlandsopphold

I Bærum må pårørende og venner som har vært på utenlandsreise, vente 10 dager etter hjemkomst før de kan besøke en institusjon. Det gjelder for alle som har vært utenfor Norge, uansett land. Vi håper på forståelse for at vi har satt denne begrensningen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Pårørende i innreisekarantene 

Pårørende i innreisekarantene kan få særskilt tillatelse til å besøke familie som er alvorlig syke eller døende, eller til å delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Pårørende må ta en koronatest i Norge samme dag (siste 24 timer) som de skal på besøk eller være til stede på en seremoni, og kunne vise til negativt prøvesvar. Det er private aktører som tilbyr hurtigtesting i Bærum. Utgifter til testing dekkes av den som tar testen. 

Besøket skal avtales på forhånd. Det skal ikke være flere besøkende enn to om gangen. Besøkende skal ta med dokumentasjon på negativt prøvesvar eller kunne vise til svar på helsenorge.no. Besøkende skal møtes ved ankomst, og følges direkte til leilighet eller rom. 

Før besøket:

 • Fysiske besøk må avtales i forkant. Besøkende må ringe, sende e-post eller på annen måte avtale at de kommer på besøk. 
 • Beboere kan ha besøk av inntil 5 personer i eget rom, avhengig av hvor mange det er plass til når det holdes minst én meters avstand til alle i rommet. 
 • Beboere kan ha besøk av 10 personer i egnede lokaler.
 • Beboere kan ha besøk av 10 personer ute (må avklares på forhånd) .
 • Hund/kjæledyr tillates ved besøk ute.
 • Besøkende skal få informasjon om gjeldende rutiner og smittevernråd

Under besøk:

 • Besøkende må ringe på telefon eller ringeklokke til avdelingen, og vente til en ansatt kommer.
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Det må lokalt for den enkelte beboer vurderes om det er behov for tilstedeværende personell, dette gjelder både innendørs og utendørs.

Hvis beboer ikke er vaksinert: 

 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet, leiligheten eller besøksområdet.
 • Besøkende skal holde minst 1 meter avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men tett ansikt-til-ansikt kontakt skal unngås.
 • Besøkende kan ha med gaver og mat til beboerne, men god håndhygiene må overholdes både ved mottak av gaver og før mat serveres.
 • Beboerne skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Hvis beboer er vaksinert (1-2 uker etter siste dose)

 • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt.

Etter besøk

 • Aktuelle berøringspunkter i rommet, leiligheten eller besøksområdet (dørhåndtak, armlener, brytere, toalett, etc.) må desinfiseres.
 • Besøkende skal informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i sykehjem eller omsorgsbolig som del av smittesporingen.

Beboere på besøk utenfor institusjonen

Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har ingen juridiske restriksjoner med hensyn til besøk ut av institusjonen, med mindre det er fattet et tvangsvedtak.

Vaksinerte beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet eller omsorgsboligen, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Generelle smittevernråd i forkant av besøk utenfor kommunal omsorgsinstitusjon

 • I samråd med beboeren, eventuelt pårørende, anbefales det at ansatte gjør en vurdering av smitterisiko ved besøket utenfor institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for besøket. Vurderingen bør også ta hensyn til faren for smittespredning i institusjonen, og øvrige beboeres risiko for alvorlig forløp av covid-19. Hvis besøket utenfor institusjonen vil medføre stor risiko for smitte inn, bør en i dialog med beboer og pårørende vurdere om det kan utsettes eller gjennomføres på en måte som reduserer smitterisiko. Vurdering av smitterisiko i lokalsamfunnet, er kommunelegens ansvar.
 • Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale og lokale smittevernråd. Dersom beboeren har risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør en følge «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende». Det er viktig at pårørende informeres grundig om gjeldende anbefalinger i forkant.

I etterkant av besøk utenfor kommunal omsorgsinstitusjonen:

 • Institusjonen bør legge til rette for håndhygiene umiddelbart etter retur til institusjonen.

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må legge til rette for forsvarlig utgang for pasienter og beboere i institusjon under covid-19-epidemien

Bærum kommune følger nasjonale smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Generelle retningslinjer for sykehjem

Folkehelseinstituttets veileder om koronavirus og sykehjem.