Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Om tiltak, restriksjoner og smittevernrutiner.

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

Besøksbegrensing etter utenlandsopphold

Bærum kommune har innført begrensing på besøk på sykehjem og omsorgsboliger fra pårørende og venner som har vært på utenlandsreise.

Dette gjelder for alle som har vært utenfor Norge, uansett om det er røde eller gule land/regioner – også handleturer til naboland. Det betyr at pårørende og venner må vente 10 dager etter hjemkomst med besøk på institusjonen.

Vi håper på forståelse for at vi har satt denne begrensningen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Rutine for besøk ved Bærum kommunes sykehjem og omsorgsboliger

For å sørge for at beboernes sosiale liv begrenses i minst mulig grad, skal det legges til rette for besøk. Det skal i størst mulig grad sikres godt smittevern i sykehjemmene og i omsorgsboligene. Bærum kommune følger derfor nasjonale smittevernråd for besøk.

Omsorgsboligene er i utgangspunktet ikke omfattet av de nasjonale retningslinjene, men Bærum kommune benytter de samme rådene for disse.

Besøkskontroll 

 • Besøkskontrollen omfatter alle besøkende, pårørende, frivillige og andre ansatte, dette gjelder både interne og eksterne som for eksempel leverer varer eller tjenester. 

Fysiske besøk må avklares i forkant av besøket

 • Besøkende må ringe, sende e-post eller på annen måte avtale at de kommer på besøk.
 • Besøkende skal informeres om gjeldende rutiner og smittevernråd
 • Hver beboer på sykehjem kan ta imot maksimalt to besøkende samtidig.
 • Antall besøkende totalt må ikke være flere enn at anbefalt avstand (minst to meter) og smittevernråd kan følges.

Besøkende kan i henhold til covid-19 forskriften, og Bærum kommunes retningslinjer ikke komme på besøk dersom

 • Den besøkende har vært på reise utenfor Norge de 10 siste dager.
 • Den besøkende har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber.
 • Den besøkende er isolert på grunn av bekreftet smitte av covid-19, eller mistenkt smittet
 • Den besøkende er i nærkontakt karantene.

Under besøk skal følgende gjennomføres

 • Den besøkende skal ringe på telefon eller ringeklokke til avdelingen, og vente til en ansatt kommer.
 • Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Det må lokalt for den enkelte beboer vurderes om det er behov for tilstedeværende personell, dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet, leiligheten eller besøksområdet.
 • Besøkende skal holde minst 2 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere.
  • Her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men tett ansikt-til-ansikt kontakt skal unngås.
 • Besøkende kan ha med gaver og mat til beboerne, men det påpekes at god håndhygiene må overholdes både ved mottak av gaver og før mat serveres.
 • Beboerne skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

Etter besøk

 • Alle aktuelle berøringspunkter i rommet, leiligheten eller besøksområdet der hvor besøket foregikk (dørhåndtak, armlener, brytere, toalett, etc.), må desinfiseres etter besøket.
 • Besøkende skal informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i sykehjem/omsorgsbolig som del av smittesporingen.

Beboere på besøk utenfor institusjonen

 • Det må gjøres lokale vurderinger av smitterisiko hvis beboer skal på besøk utenfor sykehjemmet eller omsorgsboligen.
 • Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørende informeres grundig om dette i forkant.
 • Sykehjemmet eller omsorgsboligen må sørge for nødvendig håndhygiene umiddelbart etter at beboer er kommet tilbake.

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må legge til rette for forsvarlig utgang for pasienter og beboere i institusjon under covid-19-epidemien

Bærum kommune følger nasjonale smittevernråd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Generelle retningslinjer for sykehjem

Folkehelseinstituttets veileder om koronavirus og sykehjem.