Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Om tiltak, restriksjoner og smittevernrutiner.

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av covid-19.

Besøksbegrensing etter utenlandsopphold

Bærum kommune har innført begrensing på besøk på sykehjem og omsorgsboliger fra pårørende og venner som har vært på utenlandsreise.

Dette gjelder for alle som har vært utenfor Norge, uansett om det er røde eller gule land/regioner – også handleturer til naboland. Det betyr at pårørende og venner må vente 10 dager etter hjemkomst med besøk på institusjonen.

Vi håper på forståelse for at vi har satt denne begrensningen. Vi gjør individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller.

Rutine for besøk ved Bærum kommunes sykehjem og omsorgsboliger

 For å sørge for at våre beboeres sosiale liv begrenses i minst mulig grad, skal vi legge godt til rette for besøk, og samtidig beskytte våre beboere best mulig. Det er fortsatt viktig å forebygge at covid-19 smitte ikke kommer inn og sprer seg, i sykehjemmene og omsorgsboligene våre. Vi følger derfor nasjonale smittevernråd når det kommer besøkende til oss. Omsorgsboligene er i utgangspunktet ikke omfattet av de nasjonale retningslinjene, men vi mener at det på lik linje med sykehjemmene er viktig å forebygge i størst mulig grad at covid-19 smitte heller ikke her kommer inn og benytter derfor de samme rådene også i omsorgsboligene.

Fysiske besøk må avklares i forkant av besøket

 • Besøkende må derfor ringe, sende e-post eller på annen måte avtale at de kommer på besøk.
 • Når besøkende ringer for å avtale besøk må de forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene som skal følges, antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, kan i henhold til covid-19 forskriften ikke komme på besøk.
  • Unntak kan noen ganger være nødvendig, og da skal smittevernrådene «Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk» beskrevet vedlegg 1 følges.
 • Besøkende skal informeres om at de ved symptomer på covid-19, ved prøvetaking skal opplyse om at de har vært på besøk på sykehjem eller i omsorgsbolig, for å sikre at besøket kommer med som en del av smitteoppsporingen.

Under besøk skal følgende gjennomføres

 • Den besøkende skal ringe på ringeklokken til avdelingen, og vente til en ansatt kommer.
 • Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Det må lokalt for den enkelte beboer vurderes om det er behov for tilstedeværende personell, dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet, leiligheten eller besøksområdet.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
  • Det bør holdes den samme avstand også til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men tett ansikt-til-ansikt kontakt bør unngås.
 • Besøkende kan ha med gaver og mat til beboerne, men det påpekes at god håndhygiene må overholdes både ved mottak av gaver og før mat serveres.
 • Besøkende som ønsker å ta med seg beboeren, må få ekstra veiledning om alminnelige smittevernråd. (Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må legge til rette for forsvarlig utgang for pasienter og beboere i institusjon under covid-19-epidemien)

Etter besøk

 • Alle aktuelle berøringspunkter i rommet, leiligheten eller besøksområdet der hvor besøket foregikk (dørhåndtak, armlener, brytere, toalett, etc), må desinfiseres etter besøket.

Det er til enhver tid gjeldende smittevernråd på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets nettsider som er førende for Bærum kommunes rutiner.

Generelle retningslinjer for sykehjem

Folkehelseinstituttets veileder om koronavirus og sykehjem. 

Informasjon om dagtilbud

Med bakgrunn i nasjonale myndigheters føringer for smittebegrensning er følgende dagtilbud stengt: Myrvangveien, Hegnatun, Kastet, Fagnatun og Skaret/Berget. Ta kontakt med tjenesten om det er spørsmål.