Eldre kan ha rett til erstatning dersom de blir koronasmittet på sykehjem.

Dersom det er sannsynlig at en beboer har blitt smittet av covid-19 på en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, kan beboeren - eller etterlatte ved dødsfall - ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeforening for skaden smitten har medført.

Også institusjoner eid av for eksempel private stiftelser, der driften dekkes over kommunale budsjetter og tildeling av plasser på institusjonene er likestilt med øvrige kommunale institusjoner, omfattes av de samme bestemmelsene i pasientskadeloven.

Erstatningen vil dekke ekstra utgifter beboere har hatt på grunn av smitten og sykdomsperioden. Ved dødsfall dekkes typisk utgifter i forbindelse med gravferden.

Les mer på nettsiden til Norsk pasientskadeerstatning.