§ 1. Formål og virkeområde

1. Formålet med forskriften er å hindre ukontrollert spredning av mutert covid-19-virus i samfunnet.

2. Forskriften gjelder byggeplasser i Bærum kommune og byggeplasser der Bærum kommune er byggherre.

§ 2. Definisjoner

1. Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.

2. Arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølging av forskriften. Når ansvar etter denne forskrift legges til arbeidsgiver
omfatter det også et ansvar for innleide og selvstendige oppdragstakere, på samme måte som § 2-2 (1) i
arbeidsmiljøloven.

§ 3. Smittevernfaglig forsvarlig drift på byggeplasser

1. Byggenæringens landsforening (BNL) bransjestandard (datert 17.02.21) om smittevern skal følges på byggeplasser. Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i denne forskriftens virketid.

2. Etterlevelse av bransjestandard skal kunne dokumenteres i form av planer og oppslag på arbeidsplassen.

3. Det skal være lett tilgjengelig munnbind og håndsprit på byggeplassen.

4. Arbeidsgiver skal sikre at det er minst 2 meter avstand til andre personer på byggeplassen. Ved levering av varer skal avstandskravene overholdes også til personell som leverer varene. Når det er fare for at avstandskravet ikke kan følges, skal det brukes munnbind eller støvmaske.

5. Arbeidsgiver er ansvarlig for at det føres liste over alle som har vært på byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært på byggeplassen. Listen over arbeidere må behandles i tråd med GDPR. Listen skal utleveres til smittesporere på forespørsel. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til å få kontakt med smittede og
bidra til at smittede personer og deres nærkontakter har kunnskap om regler knyttet til karantene og isolasjon.

6. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidere som får luftveissymptomer straks forlater arbeidsplassen. Hender
skal sprites og munnbind påføres før hjemreise.

§4. Krav til pauserom, garderober og sanitære forhold

Arbeidsgiver er ansvarlig for at det skal være mulig å holde 2 meters avstand til andre arbeidere på pauserom, i garderober m.v. Det skal være god ventilasjon i rom som benyttes.

§ 5. Hvem som kan være til stede på byggeplassen

1. Antallet personer som er til stede på byggeplassen skal begrenses til det antall personer som er helt nødvendig for driften. Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.

2. Dette gjelder ikke for personer som har avsluttet sine oppgaver på et prosjekt og skal over til en ny byggeplass. Spesialistoppgaver av kortere varighet, samt nødvendig renhold, fagopplæringsoppgaver og
kontroll- og sikkerhetsoppgaver kan utføres på flere byggeplasser, forutsatt at personellet testes minst hver 7. dag.

3. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSBs definisjon av samfunnskritiske funksjoner må selv gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

§ 6. Ansvarlig på byggeplassen

1. Arbeidsgiver skal ha god kunnskap til Bransjestandard om smittevern for BNL og generelle smittevernregler.
Arbeidsgiver skal påse at alle arbeidere som har tilgang til byggeplassen, har tilstrekkelig kunnskap om
smittevern som beskrevet i gjeldende bransjestandard.

2. Arbeidsgivers representant skal være til stede på byggeplassen når det er mer enn 5 personer til stede. Dette kan være arbeidsgivers representant, personell fra bedriftshelsetjeneste eller annet personell som har god kunnskap om Bransjestandard om smittevern for BNL.

3. Det skal være vakthold på byggeplasser med mer enn 10 ansatte som går kontrollrunder hver time og som påser at avstandskrav og andre smittevernregler til enhver tid følges, herunder bestemmelser om rengjøring som beskrevet i Bransjenormen. Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen.

§ 7. Testing av arbeidere

1. Samtlige virksomheter som er involvert i byggeprosjektet skal samarbeide med Bærum kommunes smittevernmyndighet om testing av arbeidere på byggeplasser, i tråd med de faglige anbefalingene som til enhver tid kommer fra smittevernmyndigheten.

2. Arbeidere som viser tegn til luftveissymptomer, eller som er inkludert i den gruppen som av kommunens smittevernmyndighet er bedt om å teste seg, og som motsetter seg dette, skal bortvises fra arbeidsplassen av arbeidsgiver.

§ 8. Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 9. Ansvar

Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 10. Ikrafttredelse, varighet

Forskriften trer i kraft 5. mars 2021 kl. 00.01 og gjelder inntil videre.