Coronavirus vaccine/ Bakuna para sa Coronavirus

Paano mag-book ng appointment:

Tawagan ang: 67 50 59 99 (pindutin ang 1), o magpadala ng e-mail sa vaksine@baerum.kommune.no

Bukas Lunes hanggang Biyernes 9-3 p.m.

Address

Bærum vaccine centre ay matatagpuan sa Fornebu.

Ang address ay Forneburingen 51, 1360 Fornebu.

Sundin ang mga palatandaan na "Bærum Vaccine". May mga magagandang parking facility. Ang pinakamalapit na hintuan ng bus ay Fornebuparken.

Praktikal na impormasyon

 • Tandaang magdala ng wastong ID na may litrato.
 • Magsuot ng mga damit na nagpapahintulot sa amin na ilagay nang madali ang bakuna sa itaas mong braso.
 • Dumating sa iyong appointment sa oras.
 • Inaanyayahan kang magdala ng kasama at hindi mo kailangan ang anumang dokumentasyon nito, ngunit tandaan na ang taong babakunahan ay dapat magdala ng photo ID.
 • Salamat sa pagpapabakuna!

Huwag magpakita para sa pagbabakuna kung ikaw ay:

 • Magkaroon ng mga sintomas ng sipon, lagnat, o iba pang mga palatandaan ng nakakahawang sakit.
 • Nagpositibo sa Covid-19 (dapat ay hindi bababa sa tatlong linggo - inirekomendang tatlong buwan - pagkatapos gumaling mula sa Covid -19 bago ka kumuha ng dosis ng bakuna).
 • Nagkaroon ng isa pang bakuna nang wala pang 7 araw ang nakalipas.

Dosis 1 at 2

 • Bilang pangunahing pagbabakuna, Pfizer lamang ang ibinibigay.
 • Kapag nabakunahan na kayo ng dosis 1, ilang linggo ang dapat lumipas bago ninyo matanggap ang susunod na dosis:
 • 3 -12 linggo para sa mga residente na higit sa 18 taong gulang
 • 8 -12 linggo para sa mga residenteng 5 -17 taon
 • Kung wala ka pang 16 na taong gulang, dapat pumayag ang iyong tagapag-alaga sa pagbabakuna. Magagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form ng pahintulot bago dumating ang bata para sa pagbabakuna. Tandaan: Dapat pumirma ang parehong mga magulang.

Dosis 3 (refresher na dosis)

Inirerekomenda ang dosis 3 para sa sinumang:

 • 45 taong gulang pataas.
 • kabilang sa mga grupo ng panganib
 • Mga trabaho sa serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan

Ang mga malulusog na tao sa pagitan ng edad na 18 at 44 ay maaari ring makatanggap ng dosis ng booster (Pfizer o Moderna).

Hindi bababa sa 20 linggo ang dapat lumipas sa pagitan ng dosis 2 at dosis 3.

Dosis 4 (refresher na dosis)

Inirerekomenda ang dosis 4 para sa sinumang:

 • 60 taong gulang pataas
 • na may malubhang pinahinang immune system
 • at buntis. Inirerekomenda ng Norwegian Institute of Public Health na ang mga buntis na kababaihan sa ika-2 trimester at ika-3 trimester ay aalukin ng booster dose, dahil ito ay kapag nasa pinakamataas na panganib sila ng malubhang sakit. Hindi alintana rito kung sila ay pangunahing nabakunahan lamang o nakatanggap na ng dosis ng booster.
 • ay nasa grupo ng edad na 18 -64 taong gulang at nasa peligrosong grupo.
 • may mga kabataan na nasa grupo ng edad na 12 -17 taong gulang na may malubhang pinagdadaanang sakit.

Ang mga malulusog na tao sa pagitan ng edad na 18 at 44 ay maaari ring makatanggap ng bagong dosis ng booster (Pfizer o Moderna).

Hindi bababa sa 4 na buwan ang dapat lumipas sa pagitan ng dosis 3 at dosis 4

Kung nagkaroon ka ng Covid -19, dapat itong hindi bababa sa 3 linggo bago ang pagbabakuna. Puwede kang makakuha ng mas mahusay na epekto kung maghihintay ka nang mas matagal, at inirerekomenda ng mga awtoridad na maghihintay ka nang 3 buwan.

Dosis 5 (refresher dosis)

Ang mga may malubhang mahinang immune system ay maaaring

Mabilis na patnubay sa bakuna para sa coronavirus/ Koronavaksine på 1-2-3