Kort fortalt

 • Alle over 18 år som bor og oppholder seg i kommunen vil få tilbud om vaksine mot Covid-19 via SMS eller telefon. Du trenger ikke å registrere deg i vaksinekø.
 • Bærum kommune vaksinerer i tråd med prioriteringslisten fra nasjonale myndigheter.
 • Vaksinen er gratis.
 • Bærum vaksinesenter ligger i Bærum idrettspark, Hauger skolevei 36, Rud.

Drop-in 14.-16. september

Bæringer over 16 år som ikke fått dose 1 eller som fikk dose 1 før 16. august er velkommen til drop-in på Bærum vaksinesenter:

 • tirsdag 14. september kl. 9-19
 • onsdag 15. september kl. 9-19
 • torsdag 16. september kl. 9-19

Husk legitimasjon!

3. vaksinedose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Bærum vaksinesenter tilbyr 3. vaksinedose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dette kan gjøres på flere måter:

 • Aktuelle pasienter vil motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som de kan ta med seg til Bærum vaksinesenter når de møter opp til vaksinasjon.
 • De som har en diagnose i henhold til listen under kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset. Dette gjelder:
 1. Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 2. Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 3. Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 4. Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på medisinliste nedenfor, kan vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling og pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor, må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Ring for å booke time, tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4) eller møt opp til drop-in på Bærum vaksinesenter:

 • 16. september kl. 9-19
 • 20.-23. september kl. 9-16.

Innbyggere som er i tvil om de tilhører en av de oven nevnte gruppene bes ta kontakt med sin fastlege via e-konsultasjon.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®) Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®) Anakinra (Kineret®) Azathioprin (Imurel®) Baricitinib (Olumiant®) Belimumab (Benlysta®) Brodalumab (Kyntheum®) Certolizumab pegol (Cimizia®) Ciklosporin (Sandimmun®) Cortison >100 mg daglig >1mnd Cyclofosfamid (Sendoxan®)1 Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd Etanerecept (Enbrel®, Benepali®) Filgotinib (Jyseleca®) Fingolimod (Gilenya®) Golilumab (Simponi®) Guselkumab (Tremfya®) Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd Iksekizumab (Talz®) Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) Leflunomid (Arava®) Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd Mykofenolat (Cellcept®) Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3 Omalizumab (Xolair®) Ozanimod (Zeposia®) Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd Rilonacept (Arcalyst®) Risankizumab (Skyrizi®) Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) Secukinumab (Cosentyx®) Sulfasalazin (Salazopyrin®) Takrolimus (Prograf®) Tocilizumab (RoActemra®) Tofacitinib (Xeljanz®) Upadacitinib (Rinvoq®) Ustekinumab (Stelara®) Vedolizumab (Entyvio®)

Merk: Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt følgende medikamentet i løpet av de siste 6 mnd; Infliximab, Okrelizuma eller Rituksimab.

Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med Rituksimab, Infliksimab eller Okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

Vaksinering av unge 12-15 år

Nasjonale myndigheter har besluttet at alle 12-15-åringer skal tilbys én dose av Pfizer-vaksinen. Barnet må ha fylt 12 år for å kunne få tilbud om vaksine. Bærum startet med vaksinering av 10. klassinger i uke 36 og fortsetter med 7.-9. klasse i uke 37.

 • Skolene sender ut informasjon om tidspunkt og et samtykkeskjema. Begge foreldre må undertegne samtykke (digitalt), for at ungdommen skal kunne få vaksine.
 • Kommunen har ikke lov til å vaksinere ungdom uten samtykke fra begge foreldre.

Les mer om FHI sine råd om vaksinering av 12-15-åringer. 

Vaksinering av unge 16–17 år

Bærumsungdom født i 2004 og 2005 kan få koronavaksine på Bærum vaksinesenter. Velkommen til drop-in (dose 1):

 • tirsdag 14. september kl. 9-19
 • onsdag 15. september kl. 9-19
 • torsdag 16. september kl. 9-19

eller ring for å booke time: tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4). 

Både vaksinen fra Pfizer og fra Moderna er godkjent for bruk i aldersgruppen 12-17 år. FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys vaksine fra Pfizer.

Det planlegges for 8-12 ukers intervall mellom dose 1 og 2.

Vaksinering av gravide

FHI anbefaler nå alle gravide å vaksinere seg mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko, da anbefales vaksinasjon i 1. trimester.

Velkommen til drop-in på Bærum vaksinesenter:

 • tirsdag 14. september kl. 9-19
 • onsdag 15. september kl. 9-19
 • torsdag 16. september kl. 9-19

eller ring for å booke time: tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Mer informasjon fra FHI.

Du kan få tilbud om en annen vaksine til dose 2

I Bærum kan du få tilbud om Moderna-vaksinen som dose 2, selv om du fikk Pfizer som dose 1. FHI har vurdert  at Modernas vaksine kan gis som andre dose også til dem som har fått Pfizers vaksine som første dose. Vaksinene fra Moderna og Pfizer er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer.

Ler mer på FHI sin nettside.

Oversikt over vaksinerte i Bærum

Til og med uke 36.

Prioriteringsgruppe Fullvaksinert Delvaksinert Totalt antall personer i gruppen
1. Beboere i sykehjem 91 % 95 % 1 337
2. 85 år og eldre 93 % 95 % 3 180
3. 75-84 år 95 % 97 % 8 674
4. 65-74 år  95 % 96 % 14 413
4B. Personer 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko 93 % 96 % 1 991
5. 55-64 år med underliggende sykdom 94 % 96 % 3 747
6. 45-54 år med underliggende sykdom 91 % 94 % 2 798
7. 18-44 år med underliggende sykdom 87 % 92 % 3 223
8. 55-64 år 92 % 94 % 13 687
9. 45-54 år 89 % 92 % 17 472
10. 18-24 år og 40-44 år 82 % 90 % 19 790
11. 25-39 år 73 % 84 % 24 473
12. 16-17 år 8 % 90 % 3 401
13. 12-15 år 26 % (fullvaksinert etter én dose) 26 % 6 978

 

Her kan du lese ukentlige rapporter om antall vaksinerte.

Bærum kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaksine. Når den enkelte får vaksine, er avhengig av hvor mange vaksinedoser kommunen får levert fra FHI.

FHI utarbeider et vaksineringsscenario med forventet tidspunkt for vaksinering for hele den voksne befolkningen. Merk at dette er en grov skisse av hva som kan komme, men ikke nødvendigvis hva det kommer til å bli. Vaksineringsscenariet kan bli endret. Siste oppdatering er 13. august 2021. 

Se vaksineringsscenariet her.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m² eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Fastlegen skal vurdere og ha oversikt over hvem som har høy risiko for alvorlig forløp. Har du spørsmål til dette ta kontakt med fastlegen din.

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Vaksinering av prioritert helsepersonell

Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Om ungdom 16-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen øver. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Vaksineleveranser

Forventet leveranse:

 • Uke 37: 6 000 doser
 • Uke 38: 0 doser

Vi får vanligvis informasjon om vaksineleveranser en drøy uke før vi mottar dosene. Vi setter alle vaksiner vi får, men antall doser vi får varierer fra uke til uke.

Tilbud om time via SMS

De fleste får invitasjon til time for vaksinering på SMS. Når du har mottatt meldingen, må du logge deg inn via ID-porten for å bekrefte den oppsatte timen. Selv om du ikke ønsker vaksine er det viktig at du logger deg inn for å avkrefte timen.

Dette er veldig viktig:

Hvis du ikke logger deg inn og bekrefter timen innen 24 timer blir timen tilbudt en annen. Hvis du får feilmelding når du skal logge deg inn, prøv igjen litt senere.

Noen får tilbud om time via telefon fra Bærum kommune. Det er viktig at du tar telefonen, selv om vi ringer fra et ukjent nummer.

De som vaksineres hos fastleger får innkalling fra fastlegen.

Sjekk at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no (krever BankID).

Om du oppholder deg i Bærum kommune, men ikke er folkeregistrert her, kan du ta kontakt på tlf. 67 50 40 50 (tastevalg 5).

Hvor blir jeg vaksinert?

Bærum vaksinesenter ligger i Bærum idrettspark, Hauger skolevei 36, Rud.

Les mer om vaksinesenteret her.

Har du spørsmål om vaksinasjon i Bærum?

Her finner du spørsmål og svar.

Har du andre spørsmål kan du ta kontakt på telefon 67 50 40 50 (tastevalg 4) eller e-post vaksine@baerum.kommune.no. Ikke send personsensitive opplysninger som personnummer på e-post, kun fullt navn og telefonnummer.

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din.

Informasjon om vaksinering på andre språk

Koronavaksiner

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen fra AstraZeneca på ulike språk.

Regjeringen besluttet 12. mai at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge. Les pressemeldingen fra Regjeringen her.

Hvilke bivirkninger kan vaksinen gi?

De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager:

 • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
 • Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2.

Hvordan følger dere med på bivirkninger?

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Les mer på nettsidene til Legemiddelverket.