Denne siden er for deg som jobber i Bærum kommune.

Følgende gjelder i forbindelse med smittesituasjonen:

Vi er i en periode med mye smitte knyttet til både vanlig forkjølelse, influensa og covid. Fraværet i deler av tjenesten er høyt. Regjeringen kom, 7. desember, med både påbud og anbefalinger, bla annet færrest mulig nærkontakter og 10 deltakere på sosiale sammenkomster. Med dette som bakgrunn gjelder følgende fra natt til torsdag 9. desember:

 1. Forsvarlig smittevern – Husk å ivareta grunnleggende smittevern som 1 meter avstand, bruk av munnbind, god håndhygiene o.l
 2. Hjemmekontor –Det skal arbeides hjemmefra der det er mulig.
 3. Ved sykdom – Hold deg hjemme hvis du er syk. Egenmelding for fravær inntil 16 sammenhengende dager opprettholdes inntil videre.
 4. Sammenkomster som samler mennesker fysisk:
 • Sosiale sammenkomster i tilknytning til arbeid anbefales utsatt. Er dette ikke mulig, så er deltakerantallet maksimalt 20.
 • Møter – disse gjennomføres digitalt der hvor det er mulig
 • Seminarer og kurs- deltagelse på disse avklares med leder og anbefales gjennomført digitalt.

Omsorgsdager sykt barn koronarelatert

Se mer om regler for bruk av omsorgsdager for sykt barn i pandemisammenheng.

Hvordan skal karantene-fravær dokumenteres?

Det er leders ansvar å påse at det daglig rapporteres inn nye tilfeller av koronakarantene, eventuelle endringer i pågående karantener, egenmeldinger og sykt barn som er korona relatert. Om den ansatte ikke har anledning til å registrere dette selv i LØP, skal leder melde dette i Serviceportalen på:

 • «Melding om ansatt i karantene, egenmelding og sykt barn»

Det er opprettet tre fraværskoder i LØP:

 • Korona karantene (9000)
 • Egenmelding korona relatert (1010C)
 • Sykt barn egenmelding 2020 (2010C)

Hvordan skal kodene kombineres?

Er den ansatte i karantene, men ikke syk og ikke kan jobbe hjemmefra, skal følgende fraværskoder registreres:

 • korona karantene (9000)
 • egenmelding korona relatert (1010C)

Er den ansatte i karantene og jobber hjemmefra, skal følgende fraværskode registreres:

 • korona karantene (9000)

Er den ansatte koronasyk uten sykemelding (dette gjelder også sykdom som følger av koronavaksine), registreres to koder:

 • korona karantene (9000)
 • egenmelding korona relatert (1010C)

Er den ansatte sykmeldt og i karantene skal du kun registrere:

 • korona karantene (9000) (digital sykemelding kommer fra NAV)

Er den ansatte hjemme med barn fordi skolen/barnehage er stengt og/eller barnet er i karantene registreres:

 • korona karantene (9000)
 • sykt barn egenmelding 2020 (2010C)

Er den ansatte hjemme med barn fordi skolen/barnehage er stengt og/eller barnet  er sykt og den ansatte er i korona karantene registreres:

 • korona karantene (9000)
 • Sykt barn egenmelding 2020 (2010C)

Testing

Det er arbeidstakers ansvar å innrette seg etter gjeldende regler slik at arbeid kan utføres iht avtale.

Kommunens føring er at medarbeidere som må testes på sin fritid som følge av krav fra arbeidsgiver, får kompensert med 2 timers lønn.

Dersom medarbeideren bruker mer enn 2 timer på testing skal også det kompenseres.

De som jobber full stilling, får overtidsbetalt og de med deltidsstilling får i utgangspunktet ordinær lønn. Dersom medarbeideren allerede har jobbet 8 timer samme dag, eller over 35.5 timer samme uke skal det også her betales overtid.

NB – ved testing som følge av pendling fra andre land, skal dette ikke kompenseres.

Smittekarantene

Medarbeider kan du ikke selv velge å gå i smittekarantene. 

Fra 14. januar gjelder nye regler for smittekarantene og testing. 

 • Det er ikke lenger karanteneplikt for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Man bør teste seg på dag 3 og på dag 5. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 
 • Det er fortsatt karanteneplikt for husstandsmedlemmer av den smittede eller tilsvarende nære nærkontakter. Det er fortsatt unntak i arbeidstiden for «Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov». 

For nyheter og informasjon: Følg med i Yammer-gruppen "Hele Bærum kommune".

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten.

Se mer om regler for smittekaratene her. 

Koronahåndboken

I koronahåndboken finner du blant annet egne prosedyrer for de ulike tjenesteområdene. Lenken peker til Ansattportalen. 

Generell informasjon om pandemien, som siste nytt om status, vaksinering, råd og regler etc. finner du her.

Mer informasjon om korona-pandemien