Informasjon til kommunens avtalefysioterapeuter, fysikalske institutt og andre privatpraktiserende helsevirksomheter fra kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Bærum kommune har i etterkant av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 mottatt mange spørsmål om stenging av fysikalsk virksomhet.

Stenging av virksomhet grunnet allmennfarlig smittsom sykdom, eksempelvis koronavirus, reguleres i smittevernloven § 4-1. Det var i medhold av denne bestemmelsen Helsedirektoratet fattet følgende vedtak om tiltak for å hindre spredning.

Norsk Fysioterapiforbund har på sine hjemmesider uttalt at fysioterapi virksomhet ikke er omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stenging. Bærum kommune anmodet fredag nasjonale myndigheter om å tydeliggjøre føringer vedrørende dette.

I medhold av smittevernloven § 4-1 har kommunestyret i kommunene anledning til å fatte lokale vedtak som er strengere enn de som er gjort nasjonalt. Dette er lagt til kommunelegen i hastesaker jf. smittevernloven § 4-1, 5. ledd. På nåværende tidspunkt har verken kommunestyret eller kommunelegen fattet lokale vedtak om stenging av virksomheter, og det er således Helsedirektoratets vedtak som er styrende.

Bærum kommune legger de nasjonale føringene til grunn. Den enkelte virksomhet har ansvar for å ta vurdering og avgjørelser selv.

Kommuneoverlegens anbefaling er at fysioterapi som ikke er helt nødvendig bør utsettes for å skjerme smitten i sårbare grupper. Noen få vil trenge oppfølging, disse må vurderes mht behov for et tilbud i eget hjem. Da følger den enkelte fysioterapeut ordinære smittevernrutiner. Kommunen minner om at forsvarlighetsprinsippet gjelder for fysioterapeutenes drift, jf. Helsepersonell lovens § 4. 

Til orientering er det for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter på forbundsiden lagt ut svar på mange aktuelle spørsmål knyttet til koronaviruset. 

Kommunen er innforstått med at karantene eller sykemelding vil ha økonomiske konsekvenser for virksomhetene. Departementet har sendt ut rundskriv om at hver enkelt må bære de økonomiske utgiftene selv, med mindre det er et særskilt rettslig grunnlag. Kommunen forholder seg foreløpig til ASA 4313 og departementets rundskriv når det gjelder dette spørsmålet.

Dersom det vurderes å stenge praksisen deres helt, ber vi dere kontakte deres kontaktperson i kommunen for å sikre at alle som er i behov av nødvendig helsehjelp blir ivaretatt.

Vi gjør også oppmerksom på at regjeringen har aktivert Helseberedskapsloven gjeldende fra 6.3.20 – 6.4.20, Se særlig §3 -1, §4 – 1, §5-1, §5-2. Lovverket er ikke tatt i bruk, men det er viktig å være oppmerksom på hva som kan komme til anvendelse.

Det er stort behov for informasjon – disse kan være i endring. Bærum kommune anbefaler å følge med oppdateringer fra helsemyndighetene

Bærum kommune legger ut informasjon til våre innbyggere fortløpende, basert på overnevnte institusjoners anbefalinger, tilpasset vår kommune.