Vedtatt av Bærum kommunestyre 1. oktober 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd. 

1. Bruk av munnbind ved kollektivreiser 

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.  

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.   

2. Krav om system for frivillig registrering av gjester ved serveringssteder som har skjenkebevilling 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere gjestenes kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket.  

Det er frivillig for gjestene å registrere seg. Registrerte kontaktopplysninger skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19-smitte. Kontaktopplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 10 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19-smitte.  

3. Begrensning i antall deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering 

Ved gjennomføring av arrangementer som omfattes av nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13, skal det ikke være mer enn 50 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.  For øvrig gjelder reglene i covid-19-forskriften § 13. 

4. Ansvar 

Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak. 

5. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.