Når det oppdages smitte ved en av skolene eller barnehagene i Bærum får vi mange spørsmål om hvilke tiltak som iverksettes.

Så snart vi blir kjent med at det foreligger smitte ved en skole/barnehage vil Folkehelsekontoret ved smittesporingsteamet i Bærum kommune, ta kontakt med den ansatte eller den smittedes foresatte. Målet er å raskest mulig avdekke hvilke nærkontakter barnet/ungdommen eller den ansatte har hatt i smitteførende periode. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.

I slike saker har smittesporingsteamet et tett samarbeid med kommuneoverlegen og skolens ledelse, men det er smittesporingsteamet og kommuneoverlegen som innhenter opplysninger rundt et smittetilfelle og gjør de medisinskfaglige vurderingene i hver enkelt sak.

Vurdering av nærkontakter

Hvis det er usikkerhet rundt hvem barnet/ungdommen har vært i kontakt med, vil en større gruppe rundt barnet bli vurdert som nærkontakter. Det kan være bakgrunnen for at vi i enkelte tilfeller må sette hele klassetrinn i karantene, mens det i andre tilfeller kun er barnets klasse og lærere som må i karantene. Dette vurderes nøye fra sak til sak, og er en avgjørelse som tas på bakgrunn av de innhentede opplysningene.

Av personvernhensyn kan vi aldri gi ut informasjon om hvem som er smittet.

Hvem må i karantene?

Generelt gjelder at barn/ungdom og ansatte som vurderes å være i risiko for smitte eller har hatt nærkontakt med noen med påvist koronainfeksjon, pålegges 10 dagers karantene. Alle med barn/ungdom i den aktuelle skolen eller barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår. Barn/ungdom og ansatte som ikke har hatt nærkontakt med smittet, kan leve som normalt og møte på skole eller i barnehage. Alle bes likevel om å være oppmerksomme på luftveisinfeksjoner og raskt kontakte lege ved symptomer.

Smittesporingsteamets oppgave er å stanse smitteutbrudd og forsøke å finne smittekilden i et utbrudd. Vi kartlegger for mulig smittespredning og avdekker mulig smitterisiko. Tiltakene som iverksettes skal til enhver tid stå i forhold til risiko for smitte og alvorlig sykdom, altså mest mulig målrettet og på lavest mulig nivå, slik at flest barn og unge kan ha en normal skolehverdag.

Vi får ofte spørsmål om hvem som anses som nærkontakter. Vi følger Folkehelseinstituttets definisjon:

Man regnes som «nærkontakt» hvis: 

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene,

og kontakten har vært:

  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret.

Vi har stor forståelse for at de som har barn/ungdom ved skoler der det avdekkes smitte er i en krevende situasjon. Samarbeidet med skoler, barnehager og foreldre er generelt meget godt og alle er opptatt av å følge de pålegg og retningslinjer som gis av smittevernoverlegen og smittesporingsteamet i Bærum kommune. 

Hvis noen nærkontakter blir syke med luftveissymptomer (sår hals, hoste eller rennende nese) eller feber, må de straks ta kontakt med kommunens koronatelefon for testing:

67 50 59 99 mandag til fredag kl. 08.15 til 21.00 og lørdag og søndag kl. 09.00 til 21.00.

Hva karantene innebærer kan dere lese om på

Folkehelseinstituttets nettsider.

Smittevernoverlegen om smitte ved skole eller barnehage