Smitteverntiltak i skoler og barnehager

Det er rødt tiltaksnivå i skoler og barnehager. Les mer om rødt nivå på Udir sin nettside.

Foreldre oppfordres til å ha på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Følg med på informasjon direkte fra skolen og barnehagen for å vite hva som gjelder. 

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (FHI)

Informasjon om testing

Testing som følge av symptomer eller smitteeksponering (nærkontakter) medfører karantene i påvente av prøvesvar. Husstandsmedlemmer til nærkontakter er også i ventekarantene.

Testing der det besluttes screening er basert på behovet for å utelukke skult smitte uten at personer (for eksempel andre skoleklasser) er sikkert smitte eksponert. Dette medfører ingen karantene for den som testes eller dennes husstandsmedlemmer.

Screening er undersøkelser av friske personer, der hensikten er å fange opp sykdom eller forstadier til sykdom.

 Testing basert på massescreening er lansert som en metode for å holde skoler åpne og samtidig begrense smitterisiko. Der dette innføres vil det ikke føre til karantene i påvente av prøvesvar. I Bærum har vi ennå ikke besluttet om og hvordan dette eventuelt skal innføres.

Sosiale kontakter og bursdager

Barn i barnehager og skoler kan omgås sine kohorter og i tillegg ha 1–2 faste venner.

Det er ikke tillatt å arrangere barnebursdag i leide eller lånte lokaler, eller i det offentlige rom. Dette er arrangement, som nå er forbudt.

Det er fortsatt tillatt å arrangere barnebursdag i private hjem, hager og lignende. Det er tillatt med hele barnehage- og barneskolekohorter i slike sammenkomster. Det er imidlertid frarådet med dagens smittesituasjon.

Munnbind 

Bærum kommune anbefaler at foresatte bruker munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Rutiner og planer 

Kommunale barnehager og skoler har laget planer for hva som skal skje hvis smitten øker. Ved påvist smitte hos barn, unge eller medarbeidere følges egne rutiner. Ekstra renhold i barnehager og skoler fortsetter.

Hva gjør vi når vi oppdager smitte ved en skole eller barnehage?

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Bærum kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet.

Her finner du veiledere for skoler og barnehager

Reviderte råd om håndvask i skoler og barnehager

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler. 

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv. Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet. Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.

 

Smittevernoverlegen om smitte ved skole eller barnehage