Smitteverntiltak i barnehager og skoler

Nasjonale føringer er klare på at skoler og barnehager skal drives så normalt som overhodet mulig, og derfor vil det være grønt tiltaksnivå ved oppstart.   Les mer på Udir sin nettside. 

Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? (FHI)

Informasjon om testing

Testing som følge av symptomer eller smitteeksponering (nærkontakter) medfører karantene i påvente av prøvesvar. Husstandsmedlemmer til nærkontakter er også i ventekarantene.

Testing der det besluttes screening er basert på behovet for å utelukke skjult smitte uten at personer (for eksempel andre skoleklasser) er sikkert smitte eksponert. Dette medfører ingen karantene for den som testes eller dennes husstandsmedlemmer.

Screening er undersøkelser av friske personer, der hensikten er å fange opp sykdom eller forstadier til sykdom.

Testing basert på massescreening er lansert som en metode for å holde skoler åpne og samtidig begrense smitterisiko. Der dette innføres vil det ikke føre til karantene i påvente av prøvesvar. I Bærum har vi ennå ikke besluttet om og hvordan dette eventuelt skal innføres.

Rutiner og planer 

Kommunale barnehager og skoler har laget planer for hva som skal skje hvis smitten øker. Ved påvist smitte hos barn, unge eller medarbeidere følges egne rutiner. Ekstra renhold i barnehager og skoler fortsetter.

Hva gjør vi når vi oppdager smitte ved en skole eller barnehage?

Veiledere om smittevern i skoler og barnehager

Bærum kommune følger til enhver tid gjeldende veiledere fra Utdanningsdirektoratet.

Her finner du veiledere for skoler og barnehager

Reviderte råd om håndvask i skoler og barnehager

Opplæringsplikt under pandemien

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe, skal møte på skolen etter vanlige regler. 

Dersom barnet er i risikogruppe, eller har nær familie i risikogruppe, skal det tilbys opplæring hjemme. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med. Det skal normalt kreves legeerklæring som dokumentasjon. Barnet har rett til et undervisningstilbud hjemme tilsvarende det de andre elevene på trinnet har. Bekymring for smitte er ikke gyldig fraværsgrunn.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning (opplæringsloven § 2-13). De må da underrette skolen skriftlig om at de velger å oppfylle opplæringsplikten selv. Foresatte får deretter tilsendt informasjon med retningslinjer for privat hjemmeundervisning i tråd med Utdanningsdirektoratets rundskriv, fra kommunen sentralt. Etter ti dager skrives barnet ut av skolen. Barnet mister da retten til skoleplass på det aktuelle trinnet. Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning – det er det rektor som avgjør.

 

Smittevernoverlegen om smitte ved skole eller barnehage