Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 21.05.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 21.05.2021

Formannskapet
21.05.2021   14:00 - 15:00
Utvalg:Formannskapet
Dato:21.05.2021   14:00 - 15:00
Møtested:digitalt i Teams
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskapet - 21.05.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Henvendelser og innspill Hoveddokument 525KB

  141/21 - 21/101896 - Henvendelser og innspill

  Journaldato: 20.05.2021  1 dokument
  Brevdato: 20.05.2021
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tone Halvorsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.  Behandling

  Votering:
  Tatt til orientering.

 • Stabæk Fotball ønske om nasjonale tiltak Hoveddokument 596KB
  Brevdato: 20.05.2021
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektøren
  Saksbehandler: Hilde Stranden Lystad

  Dokumenter

   
 • Kamper internt i kommunen for barn og unge Hoveddokument 527KB
  Brevdato: 20.05.2021
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektøren
  Saksbehandler: Geir B. Aga

  Dokumenter

   
 • Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune – videreføring og endring av lokal forskrift Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 21.05.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektøren
  Saksbehandler: Bente Rudrud Herdlevær

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Endringer av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

  Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939):

  I

  • § 1 skal lyde slik:

  § 1. Stenging av og restriksjoner på visse virksomheter

  Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og lignende steder der det foregår underholdningsaktiviteter skal holde stengt.

  Treningssentre kan kun holde åpent for de som er bosatt i Bærum kommune.

  Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan kun holde åpent for:

  1. svømmetilbud til de som er bosatt i Bærum kommune.

  2. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, uavhengig av bosted, samt arrangement for disse gruppene, jf. § 3.

  3. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, uavhengig av brukernes bosted.

  Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan kun holde åpent for:

  1. barn og unge under 20 år.

  2. profesjonelle kulturaktører.

  3. arrangement, jf. § 3.

  Idrettshaller, idrettsanlegg og lignende kan kun holde åpent for:

  1. barn og unge under 20 år, herunder idrettsarrangement for disse, jf. § 3.

  2. utendørs aktivitet for voksne, herunder utendørs arrangement, jf. § 3.

  3. innendørs egenorganisert aktivitet for voksne som utøves individuelt eller i grupper på inntil 4 personer hvor utøverne til enhver tid holder minst 2 meters avstand til andre. ‘

  4. organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, samt toppidrettsarrangement, jf. § 3.

  • § 2 skal lyde slik:

  § 2. Plikt til å bruke munnbind

  Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

  Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

  Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  • I § 3 gjøres følgende endringer:

  • Bokstav a skal lyde slik:

  1. Innendørs arrangementer: For innendørs arrangementer gjelder følgende antallsbegrensninger i tillegg til Covid-19-forskriften § 13a:

  1. det kan ikke være flere enn 20 personer til stede selv om alle har faste, tilviste plasser. I begravelsesseremoni kan det likevel være inntil 50 personer til stede hvis alle har faste, tilviste plasser.

  2. i kultur- og idrettsarrangement for barn og unge under 20 år kan det være inntil 50 personer til stede så lenge alle utøverne er bosatt i Bærum kommune, jf. Covid-19-forskriften § 13a første ledd bokstav b nr. 2

  3. ved produksjon av arrangementer for digital fremvisning kan nødvendig produksjonspersonell være til stede i tillegg til deltakerne.

  4. antallsbegrensningene over er ikke til hinder for at hele barneskole- eller barnehagekohorter er til stede sammen med et nødvendig antall voksne tilretteleggere.

  • Bokstav b skal lyde slik:

  1. Utendørs arrangementer: For utendørs arrangementer gjelder følgende antallsbegrensninger i tillegg til Covid-19-forskriften § 13a:

  1. det kan ikke være flere enn 30 personer til stede. I kultur- og idrettsarrangement for barn og unge under 20 år kan det likevel være inntil 50 personer til stede.

  2. hvis alle i publikum har faste, tilviste plasser, kan det være inntil 200 personer til stede.
   På arrangement på Nadderud stadion kan det være inntil 600 personer til stede.

  3. antallsbegrensningene over er ikke til hinder for at hele barneskole- eller barnehagekohorter er til stede sammen med et nødvendig antall voksne tilretteleggere.

  • § 4 skal lyde slik:

  § 4. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

  Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere og organiserte øvelser og prøver for profesjonelle kulturaktører er likevel tillatt innendørs.

  • I § 5 gjøres følgende endringer:

  • Innledningen i første ledd skal lyde slik:

  I tillegg til reglene om smittevernfaglig drift av virksomheter i nasjonal forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), gjelder følgende forsterkede krav i lokalene til butikker og virksomheter der tjenesteyting skjer og i fellesområdene i kjøpesentre, og i lokalene til treningssentre, museer og svømmehaller o.l.:

  • Første ledd bokstav c skal lyde slik:

  Virksomheten skal organiseres slik at kunder, brukere og publikum som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til andre ikke-ansatte som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt antall personer i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

  • § 7 skal lyde slik:

  § 7. Skjenkestopp

  Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

  • § 8 skal lyde slik:

  § 8. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

  Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

  Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

  Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

  • §§ 8 og 9 blir nye §§ 9 og 10.

  II

  Endringene trer i kraft lørdag 22.mai kl. 00:01.

  Ny § 1 tredje ledd nr. 1 og fjerde ledd nr. 3 trer i kraft fredag 28. mai kl. 00:01.

  § 7 oppheves onsdag 26. mai kl. 12:00.  Behandling

  Votering:
  Torbjørn Espeliens forslag 1 fikk 1 stemme (Frp) og falt.
  Torbjørn Espeliens forslag 2 fikk 2 stemmer (Frp, R) og falt.
  Fellesforslag H, Frp, V punkt 1 fremmet av Morten Skauge (H) ble enstemmig vedtatt.
  Ved alternativ votering mellom fellesforslag H, Frp, V punkt 2 og Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 2 ble fellesforslaget vedtatt mot 4 stemmer (2Ap, MDG, Sp).
  Kjell Maartmann-Moes forslag punkt 1 fikk 4 stemmer (2Ap, Frp, R) og falt.
  Kommunedirektørens forslag til endringer i forskrift ble enstemmig vedtatt med unntak av formannskapets endringer i § 1 andre ledd andre setning og §3 b, 2.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Kjell Maartmann-MoeApMedlemkmaartma@online.no
Kari Brodin SeljelidApMedlemkariseljelid@hotmail.com
Torbjørn EspelienFrpMedlemtorbjorn.espelien@baerum.kommune.no
Morten SkaugeHMedlemmorten.skauge@gmail.com
Dag Egil StrømmeHMedlemdagegil2509@gmail.com
Haakon Kvenna VeumHMedlemhaakon.veum@hotmail.com
Ole Kristian UdnesHMedlemole.udnes@baerum.kommune.no
Lisbeth Hammer KrogHMedlemlisbeth.krog@baerum.kommune.no
Siw WikanHMedlemsiw.wikan@baerum.kommune.no
Signe Bakke SølbergMDGMedlemsignebakkesolberg@gmail.com
Stein StuguRMedlemstein.stugu@de-facto.no
Ragnar MollandSpMedlemragnarmolland@gmail.com
Eirik Trygve BøeVMedlemeirik.boe@baerum.kommune.no
Wenche SteenVMedlemwenchesteen59@gmail.com
Elisabeth Hegg GjølmeHVaramedlemelisabeth.gjolme@baerum.kommune.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS