Her får du mer informasjon om møtet i Valgstyret den 16.12.2020, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Valgstyret den 16.12.2020

Valgstyret
16.12.2020   14:00 - 14:30
Utvalg:Valgstyret
Dato:16.12.2020   14:00 - 14:30
Møtested:Digitalt fjernmøte (via Microsoft Teams)
Sakskart:Møteinnkalling - Valgstyret - 16.12.2020 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Valgstyret - 16.12.2020 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av protokoll Hoveddokument 853KB

  008/20 - 20/245964 - Godkjenning av protokoll

  Journaldato: 04.12.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 13.11.2020
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Borgny Danielsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Protokoll fra Valgstyrets møte 22.09.2020 godkjennes slik den foreligger.  Behandling

  Votering:
  Enstemmig godkjent.

 • NOU 2020: 6 - frie og hemmelig valg - ny valglov - høring Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 16.11.2020
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eirik Lindstrøm

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Bærum kommune har følgende konkrete kommentarer til utredningen, med henvisninger til relevante kapittelnummer i utredningen:

  1. I utredningens kapittel 4.3.6.5 støtter Bærum kommune utvalgets forslag hva gjelder at:

  • det er viktig å få mer kunnskap om elektronisk stemming for å kunne gjøre gode vurderinger om hvilke muligheter og risikoer elektronisk stemming kan innebære.

  • for å oppnå mer kunnskap raskt, gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 som e-valg i noen utvalgte kommuner og valglokaler.

  • det bør utredes sikre løsninger som muliggjør elektronisk stemming i valglokalene, for å tilrettelegge bedre for velgere med funksjonsnedsettelser.

  2. I utredningens kapittel 13 støtter Bærum kommune mindretallet i synet om at det alltid skal være tilstrekkelig med 300 underskrifter på et listeforslag. Kravet balanserer på en god måte ulike hensyn, dvs. muligheten for å kanalisere saksorientert politisk engasjement og at en viss andel stemmeberettigede støtter initiativet.

  3. Det er uklart hvorvidt elektronisk signatur vil gjøre det enklere eller vanskeligere å oppfylle vilkåret om antall underskrifter. Når valgmyndighetene har noe erfaring med elektronisk signatur, bør kravet om antall underskrifter evalueres.

  4. I utredningens kapittel 14 støtter Bærum kommune forslaget til mindretallet. Forbudet mot velgerpåvirkning, inkludert listebæring, på valgting bør utvides til området i umiddelbar nærhet til valglokalet. Sammenlignet med dagens ordning vil en slik løsning gi et mindre skjønnsmessig regelverk.

  5. I utredningens kapittel 16 støtter Bærum kommune utvalgets forslag.
  Bærum kommune mener det er viktig at personer med funksjonsnedsettelse selv utpeker den personen som skal bistå under stemmegivningen.

  6. I utredningens kapittel 17 vedrørende opprettelse av sentralt stemmestyre mener Bærum kommune at gjeldende bestemmelse om at opptelling av stemmesedler skal skje under valgstyrets tilsyn, bør være tilstrekkelig. Opprettelsen av et sentralt stemmestyre synes ikke å skape rammer som gjør opptellingen verken mer korrekt eller mer tillitvekkende. Forslaget bidrar heller ikke til å skape «klare regler som er enkle å praktisere» slik utvalgets mandat beskriver.

  7. Når det gjelder brevstemming mener Bærum kommune at spørsmålet bør utredes i mer detalj og ses i sammenheng med spørsmålet om elektronisk stemmegivning der flere av de samme betenkelighetene gjør seg gjeldende.

  8. Når det gjelder kryss i manntall støtter ikke Bærum kommune utvalgets forslag da vi mener forslaget i praksis ikke vil løse problemet med avvik mellom kryss i manntall og antall stemmesedler. Dagens praksis er at det er først når mottakerkommunen mottar stemmen(e) i posten at det krysses av i manntallet. På det tidspunktet har man ikke lov til å åpne konvolutten som inneholder enten en eller to stemmesedler. Dermed vet man ikke på avkrysningstidspunktet om man skal krysse av for at stemmegiver har stemt ved ett eller to valg. Den foreslåtte endringen vil ikke endre denne praksis, og dermed vil man likevel ikke oppnå samsvar mellom antall kryss i manntallet og antall stemmesedler til opptelling. Det vil i praksis fremdeles oppstå en differanse. Forslaget bidrar ikke til å skape «klare regler som er enkle å praktisere» slik utvalgets mandat beskriver.  Behandling

  Votering:
  Kjell Maartmann-Moes forslag 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
  Stein Stugus forslag ble enstemmig vedtatt.
  Innstillingen korrigert for valgstyrets vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

 • Referatsaker Hoveddokument 878KB

  010/20 - 20/257654 - Referatsaker

  Journaldato: 04.12.2020  1 dokument
  Brevdato: 04.12.2020
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Borgny Danielsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.  Behandling

  Votering:
  Tatt til orientering.

 • Endringer i valgforskriften(1301236) Hoveddokument 161KB

  20/250949 - Endringer i valgforskriften - Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

  Journaldato: 23.11.2020  Avsender(e): Kommunal- og Moderniseringsdepartementet   
  2 dokumenter
  Brevdato: 23.11.2020
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Borgny Danielsen

  Dokumenter

   

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Lisbeth Hammer KrogHOrdførerlisbeth.krog@baerum.kommune.no
Siw WikanHVaraordførersiw.wikan@baerum.kommune.no
Kjell Maartmann-MoeApMedlemkmaartma@online.no
Kari Brodin SeljelidApMedlemkariseljelid@hotmail.com
Torbjørn EspelienFrpMedlemtorbjorn.espelien@baerum.kommune.no
Haakon Kvenna VeumHMedlemhaakon.veum@hotmail.com
Dag Egil StrømmeHMedlemdagegil2509@gmail.com
Morten SkaugeHMedlemmorten.skauge@gmail.com
Ole Kristian UdnesHMedlemole.udnes@baerum.kommune.no
Signe Bakke SølbergMDGMedlemsignebakkesolberg@gmail.com
Stein StuguRMedlemstein.stugu@de-facto.no
Ragnar MollandSpMedlemragnarmolland@gmail.com
Wenche SteenVMedlemwenchesteen59@gmail.com
Eirik Trygve BøeVMedlemeirik.boe@baerum.kommune.no
Asbjørn NilsenHVaramedlemasb-nil@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS