Satsingen "Sammen for barn og unge" er rettet mot bedre samhandling og samordning i det forebyggende arbeidet for barn og unge i Bærum. Tiltaksplan for 2015-2019, ble politisk vedtatt i april 2015, og skal være retningsgivende for kommunens prioriteringer framover.

Forebyggende arbeid skal større grad enn i dag skje der barn og unge er. Gjennom tidlig innsats skal vi handle når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon. Tverrfaglig samhandling og involvering av barn og unge og deres foresatte, skal sikre god oppfølging og utvikling for barn og unge.

I planen presenteres tiltak og prioriteringer innenfor syv satsningsområder

  • Forebygging av press og stress.
  • Forebygging av utenforskap og marginalisering.
  • Unge voksne uten fast bolig
  • Tverrfaglig samhandling
  • Rutiner for samarbeid ved overganger
  • Bruk av individuell plan
  • Meldinger til barnevernet

Fra 1.1. 2016 har Bærum kommune innført en ny modell for tverrfaglig samhandling med samarbeidsteam både på individ og på systemnivå. En robust samhandlingskultur med felles verdier blant ledelse og ansatte, er helt avgjørende for samhandlingen om tidlig innsats og medvirkning mot barn og unge i en utsatt posisjon og deres foreldre.

Tidlig innsatsteam – samhandling på individnivå

Tidligere organisering med åtte tverrfaglig utvalg for barnehager, og ett tverrfaglig utvalg ved hver grunnskole, erstattes med syv nye "Tidlig innsatsteam". Teamet har faste medlemmer fra helsetjenesten, PP-tjenesten og barnevernet. Deltakelse i teamet for øvrig vil variere med hvilken sak som drøftes. Hensikten med den nye modellen er økt profesjonalitet, sikre et mer likeverdig tilbud i kommunen og bedre ressursutnyttelse. Foreldre eller ungdom som ønsker å få sin sak drøftet tverrfaglig, kan ta direkte kontakt med koordinator for teamet, eller saken kan henvises av berørte tjenester. Vi har et mål om at foresatte og/eller den unge skal delta i drøftingen i Tidlig innsatsteam. Ingen sak vil bli drøftet uten skriftlig samtykke fra den det gjelder. 

Det er utarbeidet en metodebok for Tidlig innsatsteam. Metodeboken skal sikre at alle som er i kontakt med barn og unge, eller med voksne som har foreldreansvar, kan få en oversikt over hvordan og hvor de kan får drøftet sin bekymring knyttet til et barn eller ungdom.

Ungdomsteam – samhandling på systemnivå

Fra 2016 opprettes fire Ungdomsteam i Bærum kommune for tverrfaglig samhandling på systemnivå. To team som skal dekke ungdom i ungdomsskolealder, og to team for aldersgruppen 16-23 år. Teamene er forankret geografisk i henholdsvis østre og vestre Bærum.

Ungdomsteamet skal erstatte områdeteam, triangel og nærmiljøteam.

Teamet skal drøfte utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst i nærmiljøet eller trender på tvers i kommunen. Teamene skal være handlingsorientert, og sikre samordning av lokale tiltak.

Deltakere: Ungdom og fritid, Utekontakt, Politi, Nav ved ungdomsgruppen, ungdomsskole, vg. skole, helsesykepleier, PPT og oppfølgingstjenesten.

Ved behov innkalles for eksempel barnevernet, rustjenesten, familievernkontoret, med flere.