Overordnet faglig ansvarlig kap.9

Kommunalsjefene for Pleie og omsorg og for Helse- og sosial har via delegasjonsvedtak delegert det overordnede faglig ansvaret for Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester kap. 9. Delegasjonsfullmaktene innebærer fullmakt til å treffe vedtak i medhold av lovens § 9-5 tredje ledd bokstavene b og c jf. § 9-7, andre ledd.

Navn: Trine Eriksen 
Tittel: Spesialrådgiver, Pleie og omsorg
Besøksadresse: Kommunegården, Arnold Haukelandsplass 10
Postadresse: 1304 SANDVIKA
Telefon: 67 50 43 31