Det finnes ulike ordninger for økonomisk bistand. De fleste stønader gis fra NAV, mens kommunen kan yte også yte tilskudd sammen med Husbanken.

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer grunnet den medisinske tilstanden.

Mer informasjon om grunnstønad finner du på NAV.

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Det er en forutsetning at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet.

Les mer om hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad på NAV.

Bistand til pårørende

Omsorgsstønad

Et tilbud til personer som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid i den omsorgstrengendes hjem. Ordningen omfatter omsorgsytere både med og uten omsorgsplikt.

Hensikten er å gi den omsorgstrengende mulighet for å kunne bli boende i hjemmet.

Omsorgsstønad er skattepliktig inntekt og omsorgsyter er definert som lønnsmottager ansatt i kommunen med visse begrensninger i ansettelsesforholdet.

Bilstønad

De som ikke kan benytte offentlige transportmidler på grunn av en varig funksjonsnedsettelse kan ha rett til bilstønad. Mer informasjon og søknadsskjema på NAV sine nettsider.

Uføretrygd

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade.

Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd.    

Dette er vilkårene for å få uføretrygd:

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Statlig bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Boligen må være en selvstendig bolig med egen inngang, ha eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.
Bolig i bofellesskap tildelt av kommunen oppfyller kriteriene for bostøtte.

Bostøtten avhenger av inntekt og formue. Hvis dette overstiger en øvre grense, bortfaller rett på bostøtte.

Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningene av bostøtte.

Egenandelen er den del av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på bakgrunn av brutto inntekt.

Utmålingen av bostøtte er et forhold mellom husstandens inntekter og boutgifter.
Bostøtten beregnes ut fra formelen: godkjente boutgifter (det er fastsatt øvre grenser for boutgifter) – egenandel = sum x 73,7 % = bostøtte

Kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er en kommunal ordning vedtatt av Bærum formannskap.

Dagens ordning, som er gjeldende for kommunalt eide utleieboliger, ble innført i 2011 med følgende kriterier:

  • Undertegnet husleieavtale i kommunal omsorgs- eller velferdsbolig.
  • Framlagt dokumentasjon av relevante saksopplysninger om utgifts- og inntektsforhold.
  • Utgifter til husholdning mv. fastsettes i samsvar med statlig anbefalt minstenorm for økonomisk sosialhjelp.
  • Fremsatt søknad om statlig bostøtte.

Tilskudd fra Husbanken

Grunnlån

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger, ombygninger av bygninger til boliger og kjøp av nye og brukte utleieboliger.

Søknaden skal sendes Husbanken.

Startlån

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen. Ordningen administreres av kommunene og retningslinjer og praksis vil kunne variere noe fra kommune til kommune.

Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der andre gir grunnfinansiering. Startlånet kan også brukes til refinansiering av dyre lån.

Les mer på sidene til Husbanken.

Småhjelpemidler

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. 

Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider.