Avlastnings- og barneboliger

Avlastningsboligene Klokkersvingen og Solbergveien gir avlastning inntil 14 døgn i måneden og er for hjemmeboende barn og ungdom inntil 18 år.
Høvik avlastningssenter er for hjemmeboende unge voksne fra 18 år. Høvik gir avlastning inntil 14 døgn i måneden.

Helgerud og Glitterudveien barneboliger gir avlastning fra og med 50 prosent til 100 prosent plass. Boligene gir tilbud fram til flytting over i egen bolig. 

Boliger

Utviklingshemmede og autister kan søke omsorgsbolig fra fylte 18 år dersom de har 3 års botid i Bærum kommune og har behov for miljøarbeidertjeneste.

Vi har følgende boligkategorier ut i fra bistandsbehov og omsorgsnivå:

  • Frittliggende fullverdige leiligheter med tilknytning til en baseleilighet, som også kan brukes som fellesareal.
  • Bofellesskap med fullverdige leiligheter og felles areal.
  • Samlokalisert bolig med fullverdige leiligheter og uten felles areal.

I tillegg har vi i dag et par bokollektiver, men dette er en boform som ikke planlegges ved nye byggeprosjekter. Fremtidige nye omsorgsboliger planlegges innenfor boligkategoriene bofellesskaper med fullverdige leiligheter og fellesareal og samlokaliserte bolig med fullverdige leiligheter uten fellesareal.

Bærum kommune har både kommunale og privat eide omsorgsboliger.

Boligkoordinator inviterer pårørende til unge utviklingshemmede og autister til dialog om behov for fremtidig omsorgsbolig. Behovene som fremkommer gjennom dialogen vil være gjenstand for videre planlegging av nye boligprosjekter.

For mer informasjon, ta kontakt med boligkoordinator Bente Moe Eriksen, mob. 906 66 927. 

Statlig bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Boligen må være en selvstendig bolig med egen inngang, ha eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.
Bolig i bofellesskap tildelt av kommunen oppfyller kriteriene for bostøtte.

Bostøtten avhenger av inntekt og formue. Hvis dette overstiger en øvre grense, bortfaller rett på bostøtte.

Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningene av bostøtte.

Egenandelen er den del av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på bakgrunn av brutto inntekt.

Utmålingen av bostøtte er et forhold mellom husstandens inntekter og boutgifter. Bostøtten beregnes ut fra formelen: godkjente boutgifter (det er fastsatt øvre grenser for boutgifter) – egenandel = sum x 73,7 % = bostøtte

Bostøtte søker du på Husbanken sine nettsider.

Kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er en kommunal ordning vedtatt av Bærum formannskap.

Dagens ordning, som er gjeldende for kommunalt eide utleieboliger, ble innført i 2011 med følgende kriterier:

  • Undertegnet husleieavtale i kommunal omsorgs- eller velferdsbolig.
  • Framlagt dokumentasjon av relevante saksopplysninger om utgifts- og inntektsforhold.
  • Utgifter til husholdning mv. fastsettes i samsvar med statlig anbefalt minstenorm for økonomisk sosialhjelp.
  • Fremsatt søknad om statlig bostøtte.

Her søker du kommunal bostøtte.