Frivillige organisasjoner tilbyr en rekke lavterskeltilbud både som en arena i seg selv gjennom medlemskap og nettverk i egne organisasjoner, og som aktører som tilbyr ulike tiltak for sårbare grupper.

I denne oversikten har vi samlet ulike pasientorganisasjoner som tilbyr en arena for mennesker med ulike diagnoser nettverk, kompetanse og erfaring med å leve med diagnosen fra mennesker som selv lever med den sykdommen de har. Disse tilbyr en erfaringsbasert kunnskap, en støtte fra likemenn som offentlige ansatte aldri kan erstatte.

Vi har også tatt med andre humanitære organisasjoner som arbeider for å bedre leveforhold for ulike grupper i befolkningen, og som med sine frivillige tilbyr lavterskeltilbud til disse. Dette er ikke frivillige som nødvendigvis selv har en diagnose. Det har likevel en egenverdi at det er frivillige som driver tilbudene – ubetalte, fra alle slags yrker som stiller opp for de ønsker å hjelpe. 

Nøkkelinformasjon

Asker og Bærum KFUK/KFUM

KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner Sammen med Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global utgjør vi KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. De tre forskjellige organisasjonene driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.

Tilbud: Aktiviteter og grupper for barn, ungdom og voksne.

Asker og Bærum KFUK/KFUM

Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Den som ønsker å få behandling for sitt rusproblem ved en av Blå Kors' virksomheter må ta kontakt med sin fastlege, primærhelsetjenesten eller sosialkontoret i kommunen. Blå Kors har tilbud om terapi og rådgivning for barn av rusavhengige i Oslo. Henvisning er ikke nødvendig - og tilbudet er gratis. Dette er for personer mellom 14 og 35 år. Blå Kors tilbyr behandlingstilbud til spilleavhengige på flere steder rundt om i landet. Steg for Steg er et rusfritt aktivitetstilbud i Blå Kors med base i Oslo. Aktivitetene spenner fra kulturelle opplevelser til fysisk aktivitet og sosiale sammenkomster.

www.blakors.no

Bærum kirkelige fellesråd

Den norske kirke ved Bærum kirkelige fellesråd står bak tiltaket «13-20», med støtte fra Bærum kommune og de ti menighetene i Bærum. «13-20» er et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 i Bærum. Dette innebærer samtaler om temaer som sorg, kriser, dødsfall og skam. Fokuset til «13-20» er å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som kan oppleves krevende for mange. «13-20» ønsker at tilbudet skal bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, slik at de kan være trygge på seg selv i møte med andre. På den måten kan ungdom oppleve mening og mestringsfølelse, samt bli bevisst egne holdninger.

«13-20» har etablert samarbeid med Sandvika Storsenter, NOKAS, Utekontakten, Oppfølgingstjenesten, Ungdomstjenesten, Barnevernet, Politiet, NAV, helsesøstrene og skolene. Eksempler på dette er samarbeid om seksualundervisning med helsesykepleier på noen skoler, jentegrupper i samarbeid med ansatte i menighetene, og tilbud om samtaler for ungdom som er tatt for nasking på Sandvika Storsenter.

Bærum kirkelige fellesråd

Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen har et tilbud som kalles Familiehjelperen. Det tilbyr støtte til barn som pårørende i familier hvor en av foreldrene/ omsorgspersonene har en kreftdiagnose, eller annen alvorlig somatisk sykdom. Tilbudet inneholder: Opprettholdelse av barns rutiner, leksehjelp, barnepass og/eller matlaging ved behov. Tjenesten er gratis.

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er et kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby «suppe, såpe og frelse». Varmestuen i Sandvika er et lavterskeltiltak for rusmiddelavhengige over 18 år som har behov for et værested og/eller aktivitet gjennom Jobben. Varmestuen drives i samarbeid med Bærum kommune og skal være et trygt og sosialt kontaktsenter for rusmiddelavhengige. På Varmestuen serveres det mat, det er tilbud om dusj, klær, vask, samtaler og aktiviteter. Ved Varmestuen er det også muligheter for arbeidstrening gjennom Jobben Sandvika, som tilbyr arbeid fire dager i uken. Arbeidet består av gaterydding, skjærgårdstjeneste og andre oppgaver på oppdrag fra kommunen. Vi har også verksteddrift med redesign og snekkervirksomhet.

Frelsesarmeen

Kirkens SOS

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste i flere kanaler: På telefon, skriftlig meldingstjeneste på internett og SOS-chat. Målet for Kirkens SOS er å tilby tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Alle, uansett religiøst syn, kan ta kontakt. Alle er sikret full anonymitet.

Kirkens sos

Mental helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse Asker og Bærum holder til i det brukerstyrte huset Villa Walle i Sandvika. Villa Walle er et kultur- og aktivitetshus, der kan en spise lunsj, ta deg en kopp kaffe eller delta på de ulike aktivitetene. Tirsdager og torsdager serveres det middag til en rimelig penge. Mental Helse nasjonalt driver også Hjelpetelefonen, en telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. De kan også gi informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud.

Mentalhelse.no/asker-og-baerum

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Organisasjonens mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør de gjennom forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen har ikke helselag i Bærum, men det finnes en Bærum demensforening.

www.nasjonalforeningen.no

Norske Kvinners sanitetsforening

Organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. Det finnes fire lokale sanitetsforeninger i Bærum. Aktiviteten vil variere fra lokallag til lokallag, men de arbeider alle for bedre kvinnehelse, mot vold mot kvinner og for integrering. Sanitetskvinnene arrangerer konferanser og temamøter med fokus på kvinnehelse, de arrangerer grupper for kvinner med innvandrerbakgrunn, sammen med norske kvinner, hvor de kan praktisere norsk, lære om norsk kultur og andre kulturer, og for å bygge nettverk. I gruppene snakker kvinnene om sentrale temaer som barneoppdragelse, helse, bryllup og likestilling. Eller de gjør ting sammen, alt fra matlaging til hobbyaktiviteter.

Sanitetskvinnene.no

Røde Kors Bærum

Røde Kors tilbyr besøksvenn som kan være en samtalepartner ved besøk, men kan også lese høyt, følge på tur, hente og bringe til viktige ærend, følge til kafé, teater, kino o.l. Besøksvenner kan komme til beboere i institusjoner, til aleneboende eldre, eller ensomme personer. Røde Kors tilbyr også flyktningguide til nybosatte flyktninger

Bærum rødekors

Voksne for barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse. Bekymringstjenesten i Voksne for Barn er et tilbud til foreldre og andre voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Tjenesten bemannes av rådgivere med barnefaglig kompetanse og innringer kan være anonym. De besvarer alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensetting til mer alvorlige som for eksempel mobbing og sorg. Man kan henvende seg på telefon, mail eller besøke deres kontor i Oslo. De arrangerer også kurs i blant annet psykologisk førstehjelp.

Voksne for Barn

Flere tilbud finner du her.

Besøksadresse