Omfanget av vold og trusler mot ansatte har økt de siste årene. Kontrollutvalget har fått utarbeidet en revisjonsrapport som ble behandlet i kommunestyret 27. april.

Forvaltningsrevisjonen slår fast at det jobbes aktivt med forebygging av vold og trusler mot ansatte, men flere det etterlyses bedre systematikk i arbeidet - og bedre etterlevelse av rutiner.

Revisjonen anbefaler følgende oppfølgingspunkter:

  1. Det bør utvikles en felles metodikk for risikovurderinger for å sikre en enhetlig tilnærming til risikovurderinger og iverksetting av nødvendige tiltak.
  2. Kommunen bør sikre at det med jevne mellomrom gjennomføres kurs for ansatte i forebygging og håndtering av vold og trusler.
  3. Vikarer og ansatte i mindre stillinger bør tilbys opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselhendelser på lik linje som andre ansatte, og det bør etableres mekanismer
    som sikrer at disse ansatte også får tilstrekkelig informasjon om risiko knyttet til vold og trusler.
  4. Kommunen bør vurdere å gjennomføre en ROS-analyse knyttet til sårbarheten rundt ansattes manglende tilgang på alarmer/tilkallingsmekanismer i kommunalområdet skole.
  5. Ansatte bør gis bedre opplæring i det nye avvikssystemet.
  6. Ansatte bør gis informasjon om hvor detaljert avvik skal skrives slik at disse kan brukes til konkret oppfølging og læring.
  7. Det bør utvikles en enhetlig tilnærming til hvordan meldte avvik skal brukes til oppfølging og læring på det enkelte tjenestested.
  8. Det bør utvikles en felles standard for hvordan oppfølging av ansatte skal struktureres og gjennomføres i etterkant av volds- og trusselhendelser.

Kommunestyret besluttet at revisjonsrapporten om vold og trusler sendes videre til Hovedutvalg for barn og unge og Hovedutvalg bistand og omsorg, samt Samarbeidsutvalget for videre oppfølging. 

Kommunestyret ber også kommunedirektøren komme tilbake med en rapport om administrasjonens oppfølging innen ett år. 

Les hele rapporten her.