Plan for videre behandling av kommuneplanens arealdel

  • Desember 2016: Planutvalgets behandling
  • Januar 2017: Formannskapet behandler arealdelen.
  • Vinter 2017: Høring
  • Juni 2017: Sluttbehandling

Forslag til ny arealplan for Bærum kommune.

Rådmannen foreslår at 85 % av ny utbygging skal skje ved knutepunktene: Fornebu-Lysaker, Sandvika, Bekkestua-Høvik og på lengre sikt Fossum og Avtjerna.  Arealdelen av Kommuneplan 2017-2036 viderefører i stor grad planen fra 2015.

– Utbygging ved kollektivknutepunkt er i tråd med klimaklok byutvikling og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, sier rådmann Erik Kjeldstadli

Sikre grønndrag

Økt befolkning gir økt press på utearealer. – Kommuneplanens arealdel skal sikre at alle har kort vei til turdrag og grønne lunger selv om det fortettes i knutepunktene. Viktige smett og snarveier skal sikres bedre, fastslår kommunaldirektør Arthur Wøhni.

25 biologiske viktige områder sikres etter forslag fra bl.a. Bærum naturvernforbund. Nytt i planen er bestemmelser som vil hindre at utvalgte høydedrag ikke «punkteres» av ny bebyggelse . – Utenfor Fornebu foreslås det en eller to nye friluftsøyer for rekreasjon og strandliv for en økende befolkning, sier Wøhni.

Boligbygging

Kommuneplanens arealdel bygger på Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) hvor det er anslått gjennomsnittlig årlig boligbygging på ca. 750-800 boliger.

Det er kommet inn en rekke forslag til nye boligområder. – Vi anbefaler at ni forslag blir tatt med ettersom de er i tråd med kommunens arealstrategi. Det største området er Østre Jong/ Bjørnegård som foreslås som en utvidelse av Sandvika. I tillegg til områder ved Sandvika, er det foreslått utbyggingsområder ved Gjønnes, Bekkestua, Gjettum, Jar, Eiksmarka og Lysaker, presiserer Terje Hansen, leder for Områdeutvikling.

Bærekraftig transport

Bærum kommune har sluttet seg til nasjonale mål om at all transportvekst fremover skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Arealplanen foreslår økt satsing på sykkel gjennom bl.a. økt krav til sykkelparkeringsplasser og krav om at 50 % av p-plassene skal tilrettelegges for el-lading. Parkeringskrav for bili de meste sentrale områdene foreslås redusert.

Kulturminner

Arealdelen sikrer allerede i dag viktige kulturminner i kommunen. – Om lag 3000 bygninger oppført i perioden 1920-40 er vurdert og 500 av dem vurdert til å ha kvaliteter som kulturminner.  Det foreslås at på- og ombygginger av disse vil kreve ekstra vurderinger, sier Hansen.

Deling av eiendom

Reglene for deling av eiendom videreføres slik at hvis en eiendom skal deles, må alle nye eiendommer som oppstår være min 800 kvm hvis de skal bygges en boenhet der. Særreglene for at en tomannsbolig kunne bygges på 1400 kvm (2x 700kvm) foreslås fjernet slik at også ny tomannsbolig  fordrer minimum 1600 kvm tomt.

Langsiktig vekstgrense (grønn grense)

Regional plan for areal og transport anbefaler at det settes en såkalt grønn grense for vekst. Dette for å gi forutsigbarhet for hvor fremtidig fortetting skal skje. – For Bærum er det mest aktuelt at dette blir en grense som fastsetter by og tettstedsgrensen. Det foreslås slik grense for Sandvika, Fornebu/Lysaker, Bekkestua, Høvik og Fossum, sier Terje Hansen.

Om kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel er den planen som styrer i stort hvor det kan bygges eller ikke bygges i kommunen. Hvert 4. år skal politikerne revidere planen, og dette skjer i løpet av våren 2017. Justert arealstrategi ble vedtatt av Kommunestyret ved behandling av kommuneplanens samfunnsdel i november 2016. Arealstrategien er lagt til grunn ved revisjon av arealdelen.

Strategisk arealkart 2017-2035
Strategisk arealkart 2017-2035