Storprosjektet Oksenøya skoleområde på Fornebu er ett skritt nærmere realisering.

Bærum største investeringsprosjekt nådde en viktig milepæl 6.desember, da kommunestyret vedtok 2. gangsbehandlingen av detaljreguleringen for Oksenøya skoleområde. Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Unikt utbyggingsprosjekt

Dokumenter i saken

Ut fra planene vil Oksenøya senter få kommunens største barneskole (fem-parallell) og barnehage. Det planlegges bo- og behandlingssenter med 150 beboerrom, flerbrukshall med turnfasiliteter og liten 9’er kunstgressbane. Alt i direkte tilknytning til Nansenparken.

Planforslaget er utarbeidet av L2 arkitekter på vegne av Bærum kommune. Selve utbyggingen skal skje som en totalentreprise der utbygger velges ut etter avholdt prosjektkonkurranse. Reguleringen utarbeides i forkant av prosjektkonkurransen, for å sikre forutsigbarhet for gjennomføring samtidig som planen må gi konkurransedeltakerne reell fleksibilitet i utformingen av konkurranseforslagene.

Reguleringsforslaget gir derfor rom for alternative måter å plassere ny bebyggelse på innenfor regulert arealbruk, utnyttelse, byggegrense, og maksimale byggehøyder.

Skal finne alternativ til gummigranulat

I sin behandling, vedtok kommunestyret at punktet om gummigranulat på kunstgressbanen tas ut av bestemmelsenes § 3.3. Fornebuområdet skal være et klima-og miljømessig forbildeområde. Det gjennomføres et prosjekt for å finne en alternativ løsning til gummigranulatene på kunstgressbanen.