Formannskapet 24. mai behandlet en orienteringssak om planene for vedlikehold og verdibevaring av kommunens bygg. Det samlede vedlikeholdet av eiendomsmassen i 2023 er planlagt til 527,5 mill. kr.

Rullerende 5-års vedlikeholdsplaner ble innført i Bærum kommune i 2019. Målet er å sette Bærum kommunes bygg i tidsmessig stand i henhold til behov og krav. 5-års vedlikeholdsplan inneholder både løpende, ordinært vedlikehold og planlagte ekstraordinære tiltak, basert på tilstandsanalyser av kommunens eiendommer. I tillegg kommer løpende behov for ombygging, utvikling og tilpasning.

I 2017 og 2018 ble 580 000 m² av kommunens samlede forvaltede eiendomsmasse på 845 000 m² kartlagt. Bygningsmassen ble kategorisert med ulik grad av prioritering. 

  • Prioritet 1:
    Liv og helse/ sikkerhet/ beredskap/ skadeeliminering/ tilgjengelighet (HMS, lekkasjer, avvik fra myndighetskrav, akuttiltak og universell utforming)
  • Prioritet 2:
    Nye forskriftskrav, eller forskriftsendringer med tilbakevirkende kraft, samt sikre at byggtilfredsstiller eksisterende forskrifter.
  • Øvrige kriterier – Valg av tiltak inngår i en samlet vurdering for hvert enkelt bygg, blant annet energi- og miljørelaterte tiltak, periodisk vedlikehold, bevaring av kulturhistoriske bygg, krav til universell utforming og tiltak knyttet til tilfluktsrom. 

Oversikt over planlagte vedlikeholdstiltak.