Formannskapet 22. mai behandlet plan for vedlikehold av bygg i Bærum kommune.

I løpet av 2017 og 2018 er det gjennomført tilstandsanalyser på en stor del av kommunens eiendomsmasse. Disse analysene, sammen med tidligere registrerte behov, eiendomsforvalteres kunnskap og innspill fra brukere, har dannet grunnlag for prioritering av vedlikeholdstiltak for 2018.

Vedlikeholdsplanen er utarbeidet av Eiendom som gjennomfører verdibevarende tiltak på eksisterende bygningsmasse i tråd med HP 2018-2021 der nettopp «planmessig styrt oppgradering, vedlikehold og formuesbevaring» er vektlagt.

Samlet utgjør prosjektene et forventet volum på om lag 270 millioner kroner i verdibevarende investeringer på eksisterende bygg. Tiltakene skal gjennomføres både på kulturhistoriske bygg og på formålsbygg (skoler, barnehager, administrasjonslokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg og idrettshaller og kommunale kontorbygg).

Nedenfor kan du lese planene for de enkelte områdene:

Vedlikeholdsplan for skoler og barnehager 2018

Vedlikeholdsplan for omsorgsbygg og kommunale boliger 2018

Vedlikeholdsplan for idrett, kirker og kultur 2018