- Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gransket og avgitt en rapport om saken hvor kommunen fikk krass kritikk, blant annet i forhold til manglende varsling av pårørende. Det tar vi på største alvor.

Vi viser til at kommunen har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal styrke rettssikkerheten for mennesker med psykisk utviklingshemming og andre tjenestemottakere i våre boliger og institusjoner, og at rådmannen skal redegjøre for saken samt legge frem nye rutiner overfor politisk ledelse. Vi vil i den forbindelse gå gjennom saken fra 2014 på nytt, også i forhold til om det har kommet opp momenter som ikke har vært belyst tidligere, sier fungerende rådmann Kristin Weidemann Wieland.

Av hensyn til beboere, pårørende ved og den ansatte selv, er medarbeideren som var involvert i saken i 2016 innvilget permisjon. Som tidligere opplyst er kommunens vurdering at det ikke foreligger grunnlag for suspensjon, derfor er det innvilget permisjon.