Formannskapet vedtok i møte 21. mars kommunens høringssvar til Utviklingsplan 2035 Vestre Viken.

Nasjonal helse- og sykehusplan (St.meld. 11 (2015-16)) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner for å beskrive hvordan de vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Utviklingsplan 2035 Vestre Viken er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i planarbeidet.

Vestre Viken HF har beskrevet seks langsiktige mål som skal være styrende for helseforetakets utvikling og prioritering:

  1. Styrke pasienten
  2. Skape trygge og helhetlige forløp
  3. Styrke samhandling og nettverk
  4. Forbedre pasientbehandlingen gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi.
  5. Sikre personell med rett kompetanse 
  6. Sikre bærekraftig økonomi.

Asker og Bærum kommuner tilslutter seg retningen og hovedpunktene i utviklingsplanen. Det er, etter kommunenes syn, en overordnet og generell plan, hvor det er lagt stor vekt på å beskrive dagens situasjon. Kommunene mener at planen kunne vært noe mer fremtidsrettet, men ser samtidig at det er krevende å forutse kommunenes og foretakenes helsetjeneste i 2035.

Asker og Bærum kommuner støtter at det blir viet mer tid til utredning av fremtidig organisering av prehospitale tjenester (PHT), og at fremtidig organisering av PHT ikke er tatt inn i utviklingsplanen. Her pågår det flere viktige prosesser, og kommunene slutter seg til at videre utredning gjøres i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Rådmannens forslag til høringssvar på Utviklingsplan 2035 Vestre Viken ble vedtatt som Bærum kommunes høringssvar, med følgende tillegg:

  • Tillegg under Forsøksordning med kommunal DPS: Bærum kommune vil ikke tilrå at all døgnvirksomhet m.v. for DPS for Asker og Bærum samles i Dr. Høstsvei.
  • Tillegg under Vedlikehold av dagens sykehus: Bærum kommune anmoder Vestre Viken HF om å revurdere planene om å avhende Blakstad sykehus, og viser i denne sammenheng til tidligere planer o m blant annet å videreutvikle Blakstad til å bli et kompetansesenter innen psykiatri.

Her kan du lese alle dokumenter i saken.