Kommunestyret 30. mai 2018 vedtok områdereguleringen for Stabekk sentrum.

Planen skal legge til rette for en helhetlig, bymessig utvikling av Stabekk sentrum, i tråd med kommuneplanens arealdel og andre overordnede føringer.

Vedtaket innebærer at Landhandelen og Stabekkroa rives.

Planen innebærer at det skal fortettes innenfor eksisterende bebyggelse rundt Stabekk sentrum. Stabekks særpreg søkes ivaretatt og mange kulturminner vernes: Gamle Drammensvei 36, og 47B, Nedre Reberg gård, Stabekkhuset, stasjonsbygningen og telefonkiosken ved Stasjonstorget. Det skal etableres møteplasser som er tilgjengelig for alle og det er planlagt opprusting av torget, åpning av bekkeløp og etablering av en park. Gamle Drammensvei bygges om til en bymessig gate, der gående og syklende prioriteres.

Den svarte, stiplede linjen viser området som planen omfatter.