Formannskapet 22. mars fattet vedtak til uttalelse om etablering av Norges Realfagsungdomsskole Fornebu AS.

Bærum kommune er kjent med at Norges Realfagsungdomsskole Fornebu AS søker om godkjenning til opprettelse av ny grunnskole etter privatskoleloven.

Norges Realfagsungdomsskole Fornebu AS’ begrunnelse for å bli godkjent er at skolen skal drive på grunnlag av et humanistisk livssyn. I søknaden antas det at skolen vil kunne starte opp
høsten 2024, i egnede lokaler på Fornebu. På sikt, når skolen er ferdig utbygd, vil den kunne ha 270 skoleplasser.

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at Bærum kommune har ca. 4500 elever på ungdomstrinnet i den offentlige skolen. I tillegg går ca. 550 ungdomsskoleelever på
de fire private ungdomsskolene som finnes i kommunen. Elevene kommer ikke bare fra Bærum, men også fra nærliggende kommuner.
Norges Realfagsungdomsskole har vært etablert i Sandvika i Bærum kommune fra 2017.

Skolen kan vise til at mange av elevene som søker seg dit er fra Bærum kommune, men også fra andre, nærliggende kommuner. I Utdanningsdirektoratets statistikksider for grunnskole, ser vi at resultatene fra f.eks. nasjonale prøver og Elevundersøkelsen viser at elevene på realfagsungdomsskolen har høy kompetanse, gode faglige resultater og trives godt på skolen.

Norges Realfagsungdomsskole ønsker å legge den nye skolen til Fornebu, et område som fremdeles er under utbygging. Bærum kommune har vedtatt å bygge en ny 10-parallell ungdomsskole der, med planlagt byggestart høsten 2024 og med skolestart høsten 2027.

Den nye offentlige ungdomsskolen, eventuelt sammen med allerede eksisterende ungdomsskole, vil ha kapasitet til å dekke behovet for elevplasser på Fornebu. Bærum kommune mener likevel at en utvidelse av dagens Realfagsungdomsskole, med et
humanistisk livssyn, vil være et godt, alternativt pedagogisk tilbud til kommunens og nærliggende kommuners ungdomsskoleelever.