Kommunestyret ber kontrollutvalget fremlegge en sak om vurdering av alternative organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet i løpet av første halvår 2018.

Siden 2004 har det vært anledning for kommuner til å konkurranseutsette kommunal revisjon, både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Bærum kommune er en av tre kommuner igjen i landet med egen kommunal revisjonstjeneste. De andre store kommunene med slik revisjonstjeneste er Trondheim og Oslo.

Det understrekes i sake at det er snakk om å utrede alternative måter å gi kvalitativt like god tjenester som kommunen har i dag. Det skal ikke være et tema å forringe kvaliteten på kommunens revisjonstjenester eller kontrollutvalgets arbeidsbetingelser.