Kommunestyret 27. oktober vedtok utfylling av Lakseberget med 40-50 daa.

Endringen av kystlinjen muliggjøres ved å nyttiggjøre seg masser fra de store samferdselsanleggene internt i Bærum, først og fremst fra Fornebubanen og E18.

En ny sjøfront langs Lakseberget vil styrke kontakten mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden når E18 blir lagt i tunell.

Det legges vekt på at Lakseberget  utvikles til et område hvor livet i fjæra er frodig både over og under vann. Det skal legges vekt på naturreparasjon med reetablering av fjære og restaurering av marine habitater.

Lakseberget utformes i første omgang som et maritimt område for friluftsliv og rekreasjon for allmennheten med ulike former for sjøkontakt, møte- og aktivitetsplass, service og servering. Det kan også legges til rette for aktivitet på vann; herunder båtpool, utleie båt/kajakk, dykkerskole, sjøskole, gjestebrygge osv. Deler av Lakseberget kan utformes til å bli trenings- og aktivitetspark med ulike fasiliteter. 

Beslutningen om utfylling av Lakseberget omfatter også:

  • Omfang av småbåthavnen utenfor landutvidelsen ved Lakseberget skal utredes i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.
  • Plan for håndtering av plast for å unngå spredning i havet legges frem som egen sak i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur.

Les hele saken.